Gam­la bi­lar säl­jer nya bi­lar

Klassiker - - Start - CARL LEGELIUS CHEFREDAKTÖR

Ett centralt be­grepp i all mark­nads­fö­ring är USP. Lyc­kas man kom­mu­ni­ce­ra en ”Uni­que Sel­ling Po­int” är hal­va job­bet klart – minst. USP är nå­got som ing­en kon­kur­rent kan er­bju­da, en egen­skap el­ler ett vär­de som du vill åt till­räck­ligt myc­ket för att över­se med an­nat.

USP har länge va­rit ett centralt be­grepp i bil­bran­schen. I ti­der­nas be­gyn­nel­se var det enkla­re. Hund­ko­jan ha­de när­mast över­na­tur­li­ga väge­gen­ska­per, Mer­ce­des-benz kun­de gå 100 000 mil med sam­ma mo­tor och Ci­troën DS er­bjöd en fjäd­rings­kom­fort som fick pas­sa­ge­rar­na att und­ra om bi­len flög.

Allt ef­tersom bil­in­du­strin mog­na­de blev skill­na­der­na mel­lan bi­lar­na mind­re tyd­li­ga. De fick al­la säk­ra­re väg­håll­ning, bätt­re drift­sä­ker­het och mer kom­fort.

Jak­ten på USP fort­sat­te för­stås än­då. Halv­kom­bi­luc­kan på Re­nault 16, Ford Scor­pi­os stan­dard­mon­te­ra­de Abs-brom­sar och Au­dis fyr­hjuls­drift i per­son­bi­lar drev ut­veck­ling­en fram­åt. Den åtta­väx­la­de lå­dan i Mitsubishi Colt, handsk­facksport­föl­jen i Al­fa 90 och den fyr­kan­ti­ga rat­ten i Aus­tin Al­le­gro fick där­e­mot få ef­ter­föl­ja­re. Men vi minns dem.

Idag när det egent­li­gen in­te finns någ­ra rik­tigt då­li­ga bi­lar och till­ver­kar­na har så bre­da mo­dell­pro­gram att de i stort sett kan er­bju­da nå­got i var­je seg­ment – då har själ­va va­ru­mär­ket bli­vit den främs­ta USP:EN. Ditt val av ny bil ko­kar till slut ner till om du är en BMW-, Da­cia- el­ler Volvo­män­ni­ska.

En myc­ket vik­tig del av ett va­ru­mär­ke är dess arv och histo­ria. Här har de eta­ble­ra­de till­ver­kar­na ett gi­vet för­språng fram­för upp­stic­kar­na på mark­na­den.

Sats­ning­ar­na på flot­ta mu­se­er, ny­till­verk­ning av re­serv­de­lar och event för klas­sis­ka bi­lar är ing­en slump men ock­så en gläd­jan­de ef­fekt.

Det­ta främ­jar i för­läng­ning­en ock­så oss en­tu­si­as­ter, vi som hål­ler de hi­sto­ris­ka bi­lar­na rul­lan­de. Och nog väl­jer vi gär­na en ny bil av sam­ma mär­ke som en­tu­si­ast­bi­len?

Sats­ning­ar­na på flot­ta mu­se­er, ny­till­verk­ning av re­serv­de­lar och event för klas­sis­ka bi­lar är ing­en slump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.