TILLBAKA TILL Z

Klassiker - - Brev - NIKLAS HILMERSSON

Ni bor­de skri­va mer om Dat­sun 240Z! Min förs­ta köp­te jag 17 år gam­mal 1989 ef­ter att ha le­tat ef­ter rätt ex i drygt två år. Min fa­milj ha­de då Nis­sa­na­gen­tu­ren i Väx­jö så va­let var gi­vet! Att med ny­ta­get kör­kort kom­ma till sko­lan i min 240Z var en fan­tas­tisk upp­le­vel­se då det ba­ra fanns om­kring 20–30 bi­lar i Sve­ri­ge då. Ing­en för­stod vad det var för en bil.

Min var den förs­ta svensk­sål­da som dess­utom va­rit med i Tek­ni­kens Värld, Datsuns bro­schy­rer och va­rit tjäns­te­bil åt Har­ry ”Sput­nik” Käll­ström som var fa­briks­fö­ra­re för Dat­sun i ral­ly. Ef­ter 17 år och många ro­li­ga mil sål­de jag bi­len 2006 vil­ket jag ty­värr ång­rat de se­nas­te åren. Mi­na vän­ner gjor­de in­te sa­ken bätt­re när de bör­ja­de skic­ka län­kar på fi­na Z:or. Det led­de till att jag i hös­tas slog till igen och köp­te en fin svensksåld 240Z -73 som jag ser fram emot att kö­ra myc­ket till som­ma­ren!

Att med ny­ta­get kör­kort kom­ma till sko­lan i min 240Z var en fan­tas­tisk upp­le­vel­se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.