HF – HIGH FIDELITY

Klassiker - - Ögonblicket -

Sam­ma år som Fulvia Cou­pé de­bu­te­ra­de gav sig Lancia åter ef­ter någ­ra års up­pe­håll in i mo­torspor­ten igen – in­te svårt att för­stå nu ha­de man ju en po­ten­ti­ell ral­ly­vin­na­re. Täv­lings­ver­sio­nen HF – där för­kort­ning­en ska ut­lä­sas High Fidelity – blev of­fi­ci­ell i ja­nu­a­ri 1966. 1,2 HF ha­de inga stöt­fång­a­re men där­e­mot en blå­gul fartrand som gick över huv, tak och bak­luc­ka. Tun­na­re plåt, plex­iglas i si­do- och bakru­tor och alu­mi­ni­um i dör­rar, huv och bak­luc­ka spa­ra­de vikt och läng­re öpp­nings­ti­der på in­sugsven­ti­ler­na öka­de ef­fek­ten nå­got.

En rad Hf-mo­del­ler följ­de med stör­re mo­to­rer och mer ef­fekt – star­kast var 1,6 HF med 132 hk i stan­dardut­fö­ran­de. Fram­gång­ar­na i ral­ly blev många, bland an­nat med Har­ry Käll­ström vid rat­ten. Han vann Rac-ral­lyt 1969 och 1970 i en Fulvia 1,6 HF och blev Eu­ro­pa­mäs­ta­re 1969. 1972 och 1974 vann Lancia mär­kes­ti­teln i världs­mäs­ter­ska­pet. Även på ba­na och i lands­vägs­lopp gjor­de Fulvia Cou­pé bra ifrån sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.