FULVIA SPORT ZAGATO – PRAKTISK SPECIALARE

Klassiker - - Ögonblicket -

I no­vem­ber 1965, allt­så sam­ma år som Lancia pre­sen­te­ra­de sin egen Fulvia Cou­pé, kom yt­ter­li­ga­re en va­ri­ant på te­mat. Ri­tad och byggd av Zagato var den 50 pro­cent dy­ra­re än en Fulvia Cou­pé och ha­de från bör­jan ka­ross i alu­mi­ni­um. Den lil­la halv­kom­bi­luc­kan ha­de elekt­riskt lås och mo­tor­hu­ven öpp­na­des åt si­dan. Tack va­re läg­re vikt och mer gynn­sam ae­ro­dy­na­mik var Sport Zagato nå­got snab­ba­re än sitt mass­pro­du­ce­ra­de sys­kon, dess­utom var den rym­li­ga­re i bak­sä­tet. Fulvia Sport Zagato sål­des ge­nom Lan­ci­as åter­för­säl­jar­nät och blev ka­rossma­ka­rens mest fram­gångs­ri­ka mo­dell nå­gon­sin, to­talt bygg­des 7 102 ex­em­plar mel­lan 1965 och 1972.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.