FULVIA CONCEPT – COMEBACKEN SOM KOM BORT

Klassiker - - Ögonblicket -

På bil­sa­long­en i Frank­furt 2003 drog Lancia av täc­ket till ett av de mest in­tres­san­ta ret­ro­kon­cep­ten som nå­gon­sin vi­sats. Ny­tolk­ning­en av Fulvia bygg­de på bot­ten­plat­tan till Fi­at Pun­to och pro­por­tio­ner­na satt där di­rekt. Bi­len be­skrevs av Lancia själ­va som re­a­lis­tisk vil­ket många tol­ka­de som ett tec­ken på att den skul­le kun­na gå i pro­duk­tion. Men ty­värr blev bi­len ald­rig verk­lig­het och Lancia körs nu­me­ra på spar­lå­ga av Fi­at-chrys­ler-kon­cer­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.