VÄLSORTERAT I KUNGS­GÅR­DEN

Hå­kan Ås berg­kan svar aja på väl­digt många re­serv­dels för­fråg­ning­ar gäll an­deäld­re Opel mo­del­ler. Även på så­da­na frå­gor som ald­rig ställs – som den om trösklar till Ka­dett C med fy­ra dör­rar.

Klassiker - - Klassikervärlden - TEXT JON REMMERS FOTO GUSTAF SJÖHOLM

Al­la vägar bär till Kungs­går­den, åt­minsto­ne om det är en äld­re Opel du sitter i. Hå­kan Ås­berg med fö­re­ta­get Opel­de­lar kan till­han­da­hål­la snart sagt var­je be­stånds­del till de fles­ta av de klas­sis­ka mo­del­ler­na. Sor­ti­men­tet be­står till 40 pro­cent av be­gag­na­de, de­mon­te­ra­de de­lar. 30 pro­cent är NOS ori­gi­nal­de­lar, allt­så fa­briksnya äld­re de­lar som av oli­ka an­led­ning­ar ald­rig bli­vit an­vän­da. En­dast tio pro­cent är ny­till­ver­kat.

–Hur många pro­cent blir det? Hå­kan Ås­berg skrat­tar. Han har just skic­kat iväg en ladd­ning re­pa­ra­tions­plåt­de­lar pas­san­de Opel Asco­na B. Han mås­te tän­ka länge för att sva­ra på frå­gan om vad han säl­jer mest av. Broms­de­lar möj­li­gen? Ett tag sål­de han kopp­ling­ar till en viss halv­gam­mal mo­dell på lö­pan­de band. Då för­stod han att de ta­git slut hos Opel.

Nej, då är det lät­ta­re att sä­ga vad som in­te säl­jer. Trösklar till fy­ra­dör­rarsmo­del­len av Ka­dett C till ex­em­pel. Un­der he­la sitt långa liv med Opel har Hå­kan ba­ra sett ett en­da ex­em­plar med fy­ra dör­rar – men en trös­kel som pas­sar har han lig­gan­de på hyl­lan för le­ve­rans da­gen ef­ter.

– Jag säl­jer ba­ra re­pro­du­ce­ra­de de­lar om jag vet att de hål­ler måt­tet, sä­ger Hå­kan. Jag vill in­te han­te­ra skit. Det får and­ra gö­ra.

Hå­kan har en hel del att sä­ga om de bil­li­ga ny­till­ver­ka­de de­lar som finns till för­sälj­ning via in­ter­net­ba­se­ra­de hand­la­re i Tyskland. Han har för­sökt, men be­rät­tar att han in­te kla­rar av att pac­ka ner sa­ker till kun­der som han di­rekt och med blot­ta ögat ser in­te kom­mer att fun­ge­ra. Det rör sig om gum­mi­lis­ter som gör det halvt omöj­ligt att stänga bak­luc­kor, spin­del­le­der som ra­sar isär ef­ter en som­mar längs svens­ka tjäl­skotts­vä­gar och tänd­de­lar med ga­ran­te­rat låg till­för­lit­lig­het. Då är det bätt­re att för­sö­ka hit­ta ett gam­malt nytt för­de­lar­lock som ald­rig bli­vit an­vänt. Kanske lå­ta bli att by­ta ut de fram­vagns­de­lar som in­te be­hö­ver by­tas vid en fram­vagns­re­no­ve­ring – att helt en­kelt

mot­stå fres­tel­sen att by­ta ba­ra för att det ska se spritt nytt ut.

Det som gör Opel­de­lar i Kungs­går­dens verk­sam­het spe­ci­ell är att fö­re­ta­get kan le­ve­re­ra häp­nads­väc­kan­de många av des­sa gam­la nya de­lar. Och in­te ba­ra slit­de­lar som för­de­lar­lock och broms­bac­kar. Här finns dörr­si­dor, em­blem, knap­par till reg­lage och he­la ratt­stäng­er.

Hå­kan star­ta­de fö­re­ta­get 1986, och ge­nom åren har han köpt upp ett fem­ti­o­tal par­ti­er från Opel­verk­stä­der. Många har va­rit rest­la­ger – re­serv­de­lar som be­ställts av en Opel­verk­stad in­för ett bo­kat ar­be­te på en bil, men som se­na­re vi­sat sig va­ra över­flö­digt när me­ka­ni­kern gjort job­bet. De­lar­na blir lig­gan­de på lag­ret tills verk­sta­den be­stäm­mer sig för att ren­sa. Då kö­per Hå­kan. An­nat har va­rit kon­kursla­ger. Nå­gon gång hit­tar han ock­så de­lar på mark­na­der:

–Plöts­ligt låg den ba­ra där, sä­ger Hå­kan och vi­sar oss en helt ny fram­skärm till en 1951 års Opel Olym­pia som han fyn­da­de på Uppsa­la­mark­na­den för nå­got år se­dan.

Knap­past nå­gon viss­te vad den skul­le sit­ta på, men han för­stod di­rekt vad det var. Skär­men mås­te va­ra re­na dröm­men att få mon­te­ra på en bil som re­no­ve­ras. Men trots att de här skär­mar­na för­mod­li­gen tog slut hos Opel re­dan un­der 1960-ta­let är den in­te helt okom­pli­ce­rad att säl­ja. Att nå­got som en helt ny skärm ska fin­nas på la­ger är bort­om de fles­ta kun­ders fatt­nings­för­må­ga – så ing­en kom­mer ens på tan­ken att frå­ga.

I lo­ka­len står en Rekord Cara­van -62 som Hå­kan re­no­ve­ra­de un­der ti­digt 1980-tal. Den ser fort­fa­ran­de i prin­cip ny ut, vil­ket man in­te kan sä­ga om al­la 30 år gam­la re­no­ve­ring­ar. In­till står en Olym­pia Rekord från 1957 med en­dast 7 000 mil på mä­ta­ren.

En rund­vand­ring på lag­ret är en tids­re­sa som bör­jar nå­gon­stans med fram­lyk­tor till en Opel 6 års­mo­dell 1931 och som slu­tar med strål­kas­ta­re till Opel Ast­ra 1998. Sor­ti­men­tet är som tä­tast kring 1950- och 1960-ta­let, vil­ket kanske häng­er sam­man med att det ock­så är års­mo­del­ler­na som in­tres­se­rar Hå­kan mest. När vi tror att vi nått slu­tet frå­gar Hå­kan om vi vill se över­vå­ning­en – va­då finns det en så­dan ock­så?

Nå­got Hå­kan de­fi­ni­tivt in­te kan er­bju­da är en web­bu­tik där be­sö­ka­ren kan mus­k­lic­ka ner va­ror i en va­ru­korg likt äpp­len el­ler mjölk­lit­rar. Opel­de­lar i Kungs­går­den är en så­dan in­rätt­ning som du helst ring­er. El­ler mej­lar. Brev­väx­lar med el­ler kon­tak­tar me­delst rök­sig­na­ler. Hå­kan vill be­hål­la den gam­la käns­lan i fö­re­ta­get. Och det ver­kar in­te gö­ra nå­got, för Ope­lä­gar­na kom­mer än­då.

Ori­gi­nal­lit­te­ra­tur i tjoc­ka tra­var. Hå­kan Ås­berg har ge­nom åren köpt upp ett fem­ti­o­tal par­ti­er med Opel­de­lar. Allt är no­ga upp­märkt och ka­ta­lo­gi­se­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.