BROOKLANDS VÄXER

Klassiker - - Klassikervärlden -

Ar­be­tet med att re­stau­re­ra om­rå­det kring Broo­klands­ba­nan ut­an­för Lon­don har nått en mil­stol­pe. Se­dan 1940 har en han­gar stått pla­ce­rad på den ur­sprung­li­ga mål­ra­kan. I bör­jan av 1950-ta­let gjöts ett be­tong­golv på plat­sen men. Ar­be­tet med att ta isär den i sig hi­sto­riskt in­tres­san­ta han­ga­ren har fi­nan­si­e­rats med ett lot­te­ri. Broo­klandsmu-se­et kan nu be­kräf­ta att den ur­sprung­li­ga ba­nans be­lägg­ning är helt in­takt un­der be­tong­gol­vet, kom­plett med vi­ta mar­ke­ring­ar för var bi­lar­na ska stå in­för start. Han­ga­ren ska re­stau­re­ras och pla­ce­ras på en an­nan del av ban­om­rå­det. Vi skrev om Brooklands i 3/2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.