VOLVO MOT SAAB PÅ SAMLARBIL2017

Klassiker - - Klassikervärlden -

Den 25–26 mars är det sam­lar­bils­mäs­sa på Con­ven­tum i Öre­bro, ar­ran­ge­rad av Gran Tu­ris­mo, Klassiker och Mo­ped. Bland hund­ra­ta­let in­tres­san­ta bi­lar på te­mat ”Från vrak till pär­la” kom­mer vi att ha en spe­ci­alut­ställ­ning där kon­kur­rens­si­tu­a­tio­nen mel­lan Saab och Volvo ge­nom år­tion­de­na upp­märk­sam­mas. Ett an­tal spän­na­de bi­lar ställs emot varand­ra och vi­sar tyd­ligt hur li­ka och oli­ka de är. Mer in­for­ma­tion om mäs­san hit­tar du på www.klassiker.nu/ samlarbil2017

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.