BOB SIRNA I 1955 MB 300 SL

Klassiker - - Klassikervärlden -

I en av Wen­do­vers få bil­verk­stä­der står en täv­lings­pre­pa­re­rad Mer­ce­des 300 SL om­gär­dad av all­var­sam­ma män. Ett stort hål ga­par i den ra­ka sex­an på ga­ra­ge­gol­vet.

Bi­lens vär­de i täv­lings­ut­fö­ran­de lig­ger runt 12–13 mil­jo­ner. Att åter­stäl­la till ori­gi­nal­skick skul­le kos­ta yt­ter­li­ga­re tre mil­jo­ner. Bob Sirna har kört sin 300 SL se­dan 2001, del­ta­git i så­väl Good­wood Re­vi­val som Mil­le Mig­lia. In­för Bonneville har han hjälp av topp­kva­li­fi­ce­rad per­so­nal. En i tea­met är rent av mis­sil­ex­pert!

Mo­torn mås­te va­ra av sam­ma mär­ke, slag­vo­lym och kon­fi­gu­ra­tion som ori­gi­na­let. För öv­rigt är det fritt att trim­ma. Bloc­ket från 2012 är be­ar­be­tat av Rousch Engi­nes och ger 400 hk plus vid 10 000 rpm. Bob och Måsving­en har re­dan ti­di­ga­re i år sla­git sex rekord. Fy­ra av dem i Mai­ne på be­tyd­ligt läg­re höjd och med klart hög­re luft­fuk­tig­het.

På lör­da­gen gick mo­torn van­vet­tigt varm ute på sal­tet och så gick det som det gick. Hål i bloc­ket i 300 km/h!

Er­sätt­nings­mo­torn häm­tas från var­dags­bi­len, dock pre­pa­re­rad. De all­var­sam­ma män­nen job­bar mot kloc­kan, allt mås­te li­ra per­fekt an­nars fanns risk för än­nu en spräng­ning. Trots be­kym­ren är Bob Sirna på topp­hu­mör, tip­sar om se­värd­he­ter och sä­ger vi ba­ra ska häl­sa från ho­nom om det skul­le va­ra stängt.

I SCTA:S re­sul­tat­lis­ta ut­lä­ses se­na­re att bil nr. 658 i klass F/GT ef­ter ra­sad mo­tor den 13 aug åter­kom med an­nan mo­tor den 16 au­gusti och se­dan un­der två kör­ning­ar snit­ta­de 190,759 mph. Nytt klass­re­kord för Mr. Ro­bert Sirna! Fram­ti­den får ut­vi­sa om den­ne ge­nom­trev­li­ge re­kord­hål­la­re åter­mon­te­rar mo­torn i var­dags­bi­len el­ler fort­sät­ter täv­la sin fan­tas­tis­ka Måsvinge yt­ter­li­ga­re någ­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.