RO­VER REVISITED

Klassiker - - Våra Klassiker -

Den dag­li­ga Bloc­ket-trål­ning­en gav plöts­ligt ovän­tat ut­slag på ra­darn. GYS561 – visst är det väl…? Japp, den Ro­ver 3500 1974 som Bo Legelius sål­de vå­ren 1983 och som in­te setts till se­dan dess var plöts­ligt till sa­lu igen. På de ty­pis­ka Bloc­ket­bil­der­na såg den sig ovän­tat lik ut trots att drygt 33 år för­flu­tit. En snabb koll med bil­re­gist­ret vi­sa­de att den in­te be­sik­ti­gats se­dan 1988 – Ro­vern ha­de allt­så stått stör­re de­len av ti­den. Den fanns nu ut­an­för Väs­terås – all­de­les för nä­ra för att in­te åka och tit­ta på den tyck­te far, son och son­son Legelius.

Nå­gon risk för åter­fall fanns dock in­te, bi­len var re­dan såld men Bo kun­de stäl­la upp sig på sam­ma sätt som på bil­den från se­mester­re­san till Eng­land 1982. Bakom ho­nom för­sök­te son­so­nen Ax­el imi­te­ra sin far­bror Per me­dan Carl tog bil­den.

Kö­pa­ren till Ro­vern he­ter Lars Ed­wards­son, of­ta fö­re­kom­man­de i Klassiker och vd för Verk­tygs­bo­den. Se­dan kö­pet har han åter­ställt bi­lens glans till hälf­ten. Gå in på www.klassiker.nu/ro­ver3500 så för­står du vad vi me­nar.

34 år har gått. Bo har mind­re skjort­snib­bar nu, an­nars är det väl ing­en stör­re skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.