NY BIL – NYA INKÖP

Ett till­skott till bil­sam­ling­en öpp­nar för nya inköp av viktiga sa­ker som bro­schy­rer, nyc­kel­ring­ar och mo­dell­bi­lar. Bo Legelius sat­sar nu på att få ett kom­plett Fi­e­ro-liv.

Klassiker - - Våra Klassiker - BO LEGELIUS Skri­bent

Pon­ti­ac fi­e­ro for­mu­la 1988 Be­rät­tar jag för al­la: Att Lo­tus fix­at väg­håll­ning­en. Hål­ler jag helst för mig själv: Att man ba­ra får ut 135 hk ur 2,8 li­ter.

I för­ra num­ret in­tro­du­ce­ra­de jag stolt mitt se­nas­te för­värv: Pon­ti­ac Fi­e­ro For­mu­la från 1988, en ovan­lig och ori­gi­nell sport­bil med mitt­mo­tor och gans­ka tid­lös form­giv­ning. Det förs­ta jag gör när jag köpt en bil är att skaf­fa all tek­nisk ori­gi­nal­lit­te­ra­tur. Ut­bu­det på ame­ri­kans­ka ebay är stort och pri­ser­na gans­ka bra men frak­ten från USA har bli­vit för­ödan­de dyr. Den all­tid väl­sor­te­ra­de Kent Hort­lund AB kun­de på da­gen skic­ka frä­scha ex av verk­stads­hand­bok, re­serv­delska­ta­log och ser­vice­med­de­lan­den. De tre böc­ker­na väg­de till­sam­mans fem kg och var dy­ra­re än på ebay men om jag köpt från USA ha­de de med frakt för­mod­li­gen kostat än­nu mer och jag ha­de ock­så fått vän­ta läng­re på dem.

Det förs­ta felet som in­träf­fa­de på min Fi­e­ro var så up­pen­bart att jag in­te be­höv­de di­a­gnos­hjälp ur verk­stads­hand­bo­ken – vär­me­pa­ke­tet bör­ja­de läc­ka vid ett rör och dränk­te gol­vet på hö­ger si­da. Om­fat­tan­de de­mon­te­ring kräv­des för att ta bort den form­pres­sa­de golv­mat­tan och när det var klart upp­täck­te jag två ovän­ta­de sa­ker på gol­vet: ett ro­sa tuggum­mi ned­tryckt med tyd­ligt fin­gerav­tryck samt ett encents­mynt. Jag blev rörd över des­sa häls­ning­ar från de li­ne wor­kers där bor­ta i Michi­gan som för näs­tan 30 år se­dan bygg­de ihop min bil. Myn­tet får na­tur­ligt­vis va­ra kvar som ”one lucky pen­ny” och även tuggum­mit som sig­na­tu­ren på ett konst­verk.

Trots lyc­ko­slan­ten känns det än­då li­te kus­ligt att jag nu har en sam­lar­bil med styr­da­tor och att den­nas tek­ni­kni­vå är över 30 år gam­mal. Men styr­da­torn sitter tryggt och torrt mon­te­rad in­ne i bi­len och lär va­ra gans­ka pro­blem­fri. Kon­takt­pro­blem kan det där­e­mot bli mel­lan da­torn och de oli­ka sen­so­rer och gi­va­re som den skall kom­mu­ni­ce­ra med. I för­ra num­ret be­rät­ta­de jag om hur jag fix­a­de med tom­gångs­ven­ti­len. För sä­ker­hets skull köp­te jag en ny så­dan och ock­så de öv­ri­ga sen­so­rer­na och gi­var­na samt någ­ra and­ra re­serv­de­lar. Det blev sam­ti­digt ett test av oli­ka le­ve­ran­tö­rer.

Fi­e­ro Sto­re i USA är en nät­hand­la­re som har allt till mo­del­len och pri­ser­na är rim­li­ga. Le­ve­rans­ti­den till Sve­ri­ge är dock lång och är det to­ta­la va­ruvär­det högt är ris­ken stor att man åker på tull och moms. En stor ak­tör på re­serv­de­lar till al­la bil­mär­ken är Rockau­to i USA som skep­par world­wi­de. Från dem be­ställ­de jag sju oli­ka de­lar som an­län­de gans­ka snabbt – i tre skil­da för­sän­del­ser från oli­ka la­ger­plat­ser i USA. Pri­ser­na var hygg­li­ga – det nya vär­me­pa­ke­tet kos­ta­de ba­ra 37 dol­lar – me­dan frak­ten på 87 dol­lar var myc­ket hög i re­la­tion till det to­ta­la va­ruvär­det på 116 dol­lar.

Jag la­de ock­så en or­der hos svens­ka skru­vat.se som jag först in­te trod­de skul­le kun­na fixa de­lar till en så ovan­lig bil. Men jag ha­de fel – de skic­ka­de allt in­om sex da­gar från min be­ställ­ning och till läg­re to­talpri­ser än de ame­ri­kans­ka le­ve­ran­tö­rer­nas! Många kom­po­nen­ter är för­stås ge­men­sam­ma med and­ra sam­ti­da Gm-bi­lar.

Ovan­ligt är att de bak­re fäl­gar­na är en halv tum bre­da­re än de främ­re och där­för ska ha 215/60-15 däck me­dan di­men­sio­nen fram är 205/60-15. Nu sitter ki­ne­sis­ka 205/60 runt om. Jag skul­le vil­ja by­ta till nya däck med rätt di­men­sio­ner men har än­nu in­te hit­tat nå­got bra fab­ri­kat som har sam­ma möns­ter på 205/60 och 215/60. Nå­gon som vet?

Jag gläd­jer mig ock­så åt att näs­tan det vik­ti­gas­te av allt är säk­rat, en 1/43mo­dell av Fi­e­ro. En myc­ket fin i re­sin från Mo­del Car World för mått­li­ga 40 eu­ro!

En Pon­ti­ac Fi­e­ro For­mu­la stic­ker onek­li­gen ut i den grå bil­mas­san.

and One lucky pen­ny one not so lucky chewing gum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.