RÄTT MOKE PÅ RÄTT PLATS

Klassiker - - Fluff - FREDRIK NYBLAD

När Mi­ni Moke ut­veck­la­des var den tänkt att an­vän­das av brit­tis­ka ar­mén för land­sätt­ning av trup­per från luf­ten men med 15 cen­ti­me­ters mark­fri­gång tog den sig in­te fram i ter­räng­en sär­skilt bra – och ra­ta­des. Istäl­let mark­nads­för­des den som en bil för fas­tig­hets­skö­ta­re, lant­bru­ka­re el­ler som golf­bil.

Men frå­gan är om in­te det här ex­em­pla­ret haft ex­akt det rät­ta an­vänd­nings­om­rå­det för en Moke, i sitt yr­kes­verk­sam­ma liv var den en av fle­ra som gick på Ka­strups flyg­plats i Kö­pen­hamn där den an­vän­des för in­ter­na per­son­trans­por­ter. Ut­an tak och dör­rar var den lätt att hop­pa in i den och för­stås li­ka en­kelt att slänga in en väska som kom­mit fel i han­te­ring­en. Där har vi sva­ret på vad Mi­ni Moke bor­de ha va­rit: ett flyg­plats­for­don! Nu finns den på Dan­marks Tek­nis­ka Mu­se­um i Helsin­gör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.