Fri rör­lig­het på gott och ont

Klassiker - - Start - Carl Le­geli­us Chefre­dak­tör

Länge har klas­sis­ka bi­lar, främst eu­ro­pe­is­ka, va­rit be­tyd­ligt bil­li­ga­re i Sve­ri­ge än i många and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der. I mer än 20 år har det lö­nat sig att kö­pa bi­lar här, oav­sett om de se­dan ska säl­jas vi­da­re el­ler be­hål­las. På vis­sa mo­del­ler bör­jar det mär­kas nu, be­stån­det av en gång myc­ket van­li­ga bi­lar är av­se­värt ut­tun­nat. Än­då be­står pris­skill­na­den i de fles­ta fall. Upp­fatt­ning­ar­na om vad en Opel Ka­dett, DKW 3=6 el­ler en Ja­gu­ar Mk 2 ska kos­ta skil­jer sig åt re­jält be­ro­en­de på vil­ken si­da om Nord­sjön du bor.

Att fi­na ex­em­plar med svensk bak­grund för­svin­ner ur lan­det och att de­ras histo­ria sud­das ut känns trå­kigt. Sam­ti­digt be­ror ju priskill­na­der­na på någon­ting, på att vi här i Sve­ri­ge har till­räck­ligt med klas­si­ker i la­dor­na och att ef­ter­frå­gan där­för in­te mot­sva­rar till­gång­en. Gi­vet­vis är det då bätt­re att bi­lar­na kom­mer till nå­gon som upp­skat­tar dem, som kör med dem!

På se­nas­te upp­la­gan av Fru­kost­klub­ben no­te­ra­de jag dock en ny trend, svens­kar som im­por­te­rar klas­sis­ka bi­lar från Eu­ro­pa! Det var på­fal­lan­de många bi­lar med num­mer­skyl­tar som bör­ja­de på Y – det be­ty­der att de har re­gi­stre­rats in här det se­nas­te året. På den morgon­ti­di­ga träf­fen rul­la­de stol­ta äga­re in i si­na ny­im­por­te­ra­de BMW, Mer­ce­des, Vol­vo, Saab och Re­nault och de ha­de al­la en histo­ria att be­rät­ta.

Des­sa en­tu­si­as­ter har in­te nöd­vän­digt­vis köpt si­na bi­lar i Tyskland, Dan­mark el­ler Ita­li­en för att det är bil­li­ga­re där utan för att de hit­tat pre­cis rätt ex­em­plar. Dess­utom är det ett kul även­tyr att kö­pa en bil ut­om­lands.

Och när du sit­ter där och sur­far på mo­bi­le.de – in­te fun­de­rar du sär­skilt myc­ket på vad ita­li­e­na­re, tys­kar el­ler dans­kar har att sä­ga om att svens­kar­na kom­mer och be­rö­var dem de­ras kul­tur­arv? Bi­lar­na skjuts ju in­te ut i rym­den bara för att de läm­nar lan­det.

Carl Lennart Fred­rik Claes Frans

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.