Tur­bo-kick!

Nog ska en Saab 900 Tur­bo kän­nas pig­ga­re än vår pro­jekt­bil? En svul­len va­ku­um­slang vi­sar sig va­ra bo­ven.

Klassiker - - Våra klassiker - Fred­rik Ny­blad Re­por­ter

Det finns vis­sa åkom­mor som loc­kar fram ex­per­ter­na i oss al­la. Hur man bo­tar hic­ka till ex­em­pel. De höga av­gas­vär­den som vår Saab 900 Cab­ri­o­let ha­de när den be­sik­ti­ga­des gav många åt­gärds­för­slag. In­te minst un­der Sam­lar­bils­mäs­san då vi hann pra­ta med många om pro­jekt­bi­len. ”Byt ka­ta­ly­sa­tor” löd ett råd, ”bör­ja med lamb­da­son­den” var ett an­nat.

Saa­ben ha­de ock­så fått an­märk­ning­ar på ett ic­ke fun­ge­ran­de broms­ljus och det fa­briks­mon­te­ra­de stöld­skyd­det som var ur funk­tion. Det se­na­re be­tyd­de att det gick att ta ur nyc­keln trots att back­väx­eln in­te låg i. Ge­nom Saab­klub­ben köp­te vi en re­pa­ra­tions­sats till tänd­nings­lå­set, men nå­gon ka­ta­ly­sa­tor hit­ta­de vi in­te. Istäl­let be­stäm­de vi oss för att läm­na in bi­len till Saabspe­ci­a­lis­ten Mats Rie­sel Bil och Ma­skin i Sol­na.

Mats Rie­sel kör all­tid själv ner kund­bi­lar­na i verk­sta­den, och di­rekt när han star­tat vår 900 sa han: ”Den här går ju in­te bra, det luk­tar sop­pa och den går ojämnt”.

Ef­ter ett par da­gar var verk­sta­den klar. Det var som vi miss­tänkt ett jord­fel på broms­lju­set. Med hjälp av vad Mats kal­la­de en ”ryggsäck” på jord­stif­tet till broms­lju­set fun­ge­ra­de det igen. Men var­ken ka­ta­ly­sa­tor el­ler lamb­da­sond behövde by­tas.

– Nej, det var en va­ku­um­slang som svull­nat upp och hop­pat av. Det blir för myc­ket syre och lamb­da­son­den fet­ta­de upp bland­ning­en. Där­för gick den oro­ligt. Man bör­jar väl med de enk­las­te lös­ning­ar­na, sa Mats Rie­sel som en själv­klar­het.

På vägen ut gav Mats rå­det att kö­ra Saa­ben en li­te läng­re sträc­ka in­nan be­sikt­ning­en så att ka­ta­ly­sa­torn blev av med allt som fast­nat.

Det lät som ett bra råd, som jag glöm­de än­da tills det var en tim­me kvar till vår be­sikt­nings­tid. Trots allt bor­de jag då hin­na till Ar­lan­da och se­dan till­ba­ka sö­derut längs E4:an till Sol­na och bil­prov­ning­en, tänk­te jag.

Se­dan glöm­de jag att vän­da vid Ar­lan­da. Bi­len gick nu så otro­ligt bra! Det be­ro­en­de­fram­kal­lan­de tur­bo­su­get som gör att två­li­tersmo­torn känns minst 50 pro­cent stör­re fanns plöts­ligt där, det var omöj­ligt att slu­ta kö­ra!

Ef­ter att ha tou­chat söd­ra Uppsa­la och tur­bo­kört till­ba­ka till Stock­holm mis­sa­de jag be­sikt­nings­ti­den med ex­akt fem­ton mi­nu­ter. Trots det fick jag kom­ma in och någ­ra mi­nu­ter se­na­re var vår Saab god­känd!

In­för re­gi­stre­rings­be­sikt­ning­en fick vi by­ta strål­kas­ta­re. I Klas­si­ker

nr 4/16 skrev jag att vi tänk­te säl­ja de ame­ri­kans­ka lam­por­na på Ebay för att få till­baks li­te peng­ar på en bil som bli­vit dy­ra­re än vi trott. Men så ring­de lä­sa­ren An­ders Sved­berg. Han har en 900 Cab­ri­o­let 1988 som är Usa-specad för­u­tom lam­por­na. Nu ska han flyt­ta till Flo­ri­da och ta med sig bi­len, vil­le vi säl­ja vå­ra strål­kas­ta­re till ho­nom? Det är klart vi vil­le! Det känns ex­tra bra att vi bi­drar till att hål­la han­dels­ba­lan­sen av 900 Cab­ri­o­let mel­lan USA och Sve­ri­ge jämn!

Åter­be­sök hos Bil­prov­ning­en. Är ut­släp­pen läg­re nu?

Det är klart vi åk­te till en ori­gi­nal­verk­stad! Mats Rie­sel har er­fa­ren­het av allt från Saab 92 och fram­åt!

Dot-märk­ta strål­kas­ta­re och blan­ka pro­to­koll!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.