Mon­za vill ha vän­ner!

Klassiker - - Läsarnas klassiker - CHEV­RO­LET MON­ZA 1975 Äga­re: Pel­le Lönn­borg, Ekerö

Mon­za sträc­ker sig än­da till 1975 när den kom. Jag var då 13 år och läs­te med stor för­tjus­ning om den kom­pak­ta ame­ri­ka­na­ren i bil­tid­ning­ar. Jag tror det var stor­le­ken i kom­bi­na­tion med V8 som jag föll för.

Mon­za känns som en eu­ro­pe­isk bil. Jag vet in­te hur många gång­er jag fått kom­men­ta­rer om min ”Opel Man­ta”!

Min rö­da Mon­za in­för­skaf­fa­des 2002. En stor för­bätt­ring jag själv gjort är att by­ta ut ori­gi­nal-v8:an på 4,3 li­ter men bara 110 hk mot en li­te ny­a­re, bräns­le­in­spru­tad va­ri­ant från en Chev­ro­let G20 Van.

Jag läs­te om hur Ol­le Wil­son på Klas­si­ker kon­ver­te­ra­de till in­sprut­ning och blev in­spi­re­rad. Det är en helt fan­tas­tisk skill­nad i kör­bar­het, ben­sin­för­bruk­ning och vid kall­start. Jag bru­kar då och då tan­ka E85, då kan jag på­ver­ka pa­ra­met­rar­na i chip­pet till in­sprut­nings­sy­te­met ”on-the-fly” med en vridom­kopp­la­re.

Jag har även prak­ti­se­rat li­te bilsport bå­de på ba­na och grus, för man ska ju an­vän­da si­na lek­sa­ker!

Mon­za är en så kal­lad H-bo­dy, som de­lar tek­nik med Chev­ro­let Ve­ga, Oldsmo­bi­le Star­fi­re, Buick Sky­hawk och Pon­ti­ac Sun­bird. Jag vill gär­na star­ta ett ”H-bo­dy”-re­gis­ter i Sve­ri­ge! Syf­tet med ett så­dant är att kun­na ord­na träf­far, by­ta er­fa­ren­he­ter och så vi­da­re.

Så: Lyst­ring ”H-bo­dy”-äga­re: Hör av er till mig! An­ting­en via mper.lonn­borg@gmail.com, el­ler an­mäl er di­rekt på www.h-bo­dy.se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.