Vå­ra Klas­si­ker

Någ­ra kor­ta prov­tu­rer utan brom­sar är gjor­da. Men hur långt är det egent­li­gen kvar till be­sikt­ning, und­rar Jul­le vid sin Che­va -57.

Klassiker - - Innehåll -

Jul­le fun­de­rar kring sin Chev­ro­let -57, Fred­rik hål­ler på att mis­sa be­sikt­ning­en, Bo fix­ar Tra­ban­ten och Frans pre­sen­te­rar sin Jeep.

Ef­ter en fan­tas­tiskt kul och trev­lig helg i Öre­bro på Sam­lar­bil 2017 där jag träf­fa­de mas­sor av lä­sa­re fick jag yt­ter­li­ga­re ett kvit­to på att pa­ti­na går hem. Mor­far, allt­så min Peu­geot 403 från 1958, fick myc­ket be­röm för sitt ore­no­ve­ra­de skick. Väl hem­ma kän­de jag att jag mås­te ki­ka li­te när­ma­re på min Che­va -57 som jag för någ­ra år se­dan räd­da­de från ett drygt 45-årigt stil­le­stånd längst in på en gård någ­ra kilo­me­ter ut­an­för Malm­kö­ping. Sli­tet är helt klart in­ne, skul­le det in­te gå att gö­ra ett snabb­fix och rul­la in på be­sikt­ning­en re­dan nu i som­mar? Visst, den har in­te nött as­falt se­dan 1971 ut­ö­ver ett par kor­ta för­tjus­ningstu­rer på någ­ra hund­ra me­ter ef­ter min lo­ka­la by­ga­ta, men än­då. Ak­tions­ra­di­en är rätt be­grän­sad utan brom­sar och det är väl det ab­so­lut förs­ta som nu mås­te ord­nas så att tu­rer­na kan bli läng­re.

Jag star­ta­de fak­tiskt Che­van för drygt en må­nad se­dan. Den ha­de stått li­te på un­dan­tag på pall­boc­kar un­der ett skärm­tak bred­vid min verk­stad när Kå­re Tor­fjäll, den av mi­na kam­ra­ter som mest iv­rar på

att sät­ta fart på den gam­le, kom med fy­ra hjul som skul­le pas­sa per­fekt på 57:an. Klas­sis­ka ”five spo­kes” i mo­de­rat 15-tums­di­men­sion skul­le va­ra en bjärt kon­trast till vad som an­ses va­ra häf­tigt idag.

Det var gi­vet­vis kol­svart natt när vi start­kab­la­de igång rak­sex­an med sitt öpp­na av­gas­rör el­ler vad man ska kal­la halv­me­ters-stum­pen strax ef­ter gren­rö­ret. Men jag har för­stå­en­de gran­nar och motorn rå­ma­de så gott i den tidiga vår­nat­ten. Det var väl mest Mr Cle­ve­land som bläng­de miss­tänk­samt på hus­ses bull­ran­de åk som han in­te hun­nit fått nå­gon re­la­tion till än.

Nu pas­sa­de såklart in­te fäl­gar­na fram, de ha­de på tok för li­ten off­set i för­hål­lan­de till bland an­nat de öv­re spin­del­le­der­na. Vår så emi­nen­ta plan sprack och det stör­de mig, för hur il­la en bil än ser ut så gör fäl­gar­na allt och i mi­na tan­kar kör­de jag re­dan om­kring med des­sa hjul mon­te­ra­de. Ne­der­la­get var ast­ro­no­miskt och till­tuf­sad kän­de jag hur luf­ten för­svann ur bå­de mig och ena fram­hju­lets kas­sa ven­til. Gam­ling­en läm­na­des ute på gräs­mat­tan, ett rund­nings­mär­ke som stör­de bå­de när jag tit­ta­de ut ge­nom köks­fönst­ret och när jag skul­le in i verk­stan.

Det var allt­så där den fort­fa­ran­de stod ef­ter Sam­lar­bil 2017 när min hand smek­te fram­skär­men med dröm­mar om långa tu­rer i var­ma som­mar­nät­ter och folk­li­ga cru­sing­ar. Den såg led­sen ut med sitt plat­ta fram­hjul och tom­ma blick. Kanske jag skul­le åt­minsto­ne ta och mon­te­ra de två nya lyktin­sat­ser­na som lig­ger i si­na kar­tong­er på hyl­lan märkt med Chev­ro­let 1957, bara för att gö­ra den li­te gla­da­re. Då skul­le jag gi­vet­vis fixa el­sy­ste­met un­der var­je skärm, kanske skul­le ett blinkre­lä tic­ka igång ef­ter al­la år och bak­ljus tän­das. Svind­lan­de tan­kar!

Men snabb­fix in­för be­sikt­ning är bara att glöm­ma, Che­van kom­mer att krä­va enor­ma mäng­der själv­di­sci­plin och ar­be­te för att bli god­känd. Men det hand­lar in­te om att re­no­ve­ra utan om att la­ga det som är tra­sigt, det är en in­sikt som bara väx­er sig star­ka­re ef­ter al­la trev­li­ga mö­ten med män­ni­skor som jag träf­far ge­nom vår hob­by och som ger mig ener­gi.

– Vi ska kö­ra på vägar igen utan slut, där själ­va re­san är må­let. Kanske in­te nu i som­mar men ab­so­lut näs­ta, vis­kar jag in­nan min hand läm­nar plå­ten.

Kå­re ska mon­te­ra hju­len. Mr Cle­ve­land är mest bara skep­tisk. Fun­kar den här att åka i sko­gen med är väl hans sörs­ta fun­de­ring. Lars ”Jul­le” Olofs­son Mek­ex­pert

Det var en se­ger när motorn star­ta­de ef­ter näs­tan 50 års stil­le­stånd. Om­fat­tan­de plåt­ar­be­ten är ock­så ge­nom­för­da. Men må­let är in­te en hel­re­no­ve­ring.

Fram­skär­men bär spår från ti­di­ga­re äga­res för­sök till rost­skyd­dan­de åt­gär­der un­der ett om­väl­van­de sex­tio­tal. Histo­ria som ska be­va­ras.

Spin­del­vä­ven häng­er trot­sigt kvar och tank­mä­ta­ren pe­kar på tom i det di­si­ga mor­gon­lju­set. På Chev­ro­let 1957-hyl­lan lig­ger en hel tank. Den gam­la har åter­vänt till histo­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.