Ny­tol­kad ko­ja

Klassiker - - Klassikervärlden - Carl Le­geli­us

Tyc­ker du att den mo­der­na Mi­nin bli­vit all­de­les för stor? Då kan vi gläd­ja dig med att ori­gi­na­let är till­ba­ka, 17 år ef­ter ned­lägg­ning­en! Möt Mi­ni Re­mas­te­red. Med fing­er­topps­käns­la och sin­ne för de­tal­jer har Da­vid Brown Au­to­mo­ti­ve (ing­en kopp­ling till Aston Martin) just lan­se­rat sin ny­tolk­ning av den rik­ti­ga Hund­ko­jan.

Man ut­går från en ny­till­ver­kad ka­ross som se­dan be­ar­be­tas, bland an­nat tar man bort de ty­pis­ka ”ka­ross-söm­mar­na” fram och bak. Färg­va­len är su­per­mo­der­na och 60-tal på sam­ma gång, lik­som in­red­ning­en och smyck­ning­en av ka­ros­sen. Det en­da som stör ögat li­te är bak­par­ti­et med de onö­digt till­krång­la­de bak­lju­sen och den kro­ma­de mu­sta­schen ovan­för num­mer­skyl­ten.

Driv­pa­ke­tet be­står av den trog­na stötstångs­mo­torn i gjut­järn mon­te­rad ovan­på en fyr­väx­lad lå­da. 1 275 ku­bik i stan­dardut­fö­ran­de, 1 310 cc i trim­mad upp­la­ga. Men en Hund­ko­je­mo­tor är lätt att skräm­ma upp och trim­de­lar finns det gott om.

1 400 tim­mar upp­ges trans­for­me­ring­en el­ler byg­get ta, av des­sa läggs om­kring 400 på ka­ros­sen och lac­ke­ring­en. Mel­lan 100 och 200 ex­em­plar år­li­gen tän­ker man sig att byg­ga. Pri­set är än­nu in­te helt fast­ställt, men till­ver­ka­ren har lo­vat att det lig­ger ”re­jält sö­der om sex­siff­rigt”. Då pra­tar man ty­värr eng­els­ka brex­it-pund. Det hand­lar allt­så om nå­gon­stans runt 750 000 kro­nor för en ny­tol­kad Ko­ja. Kol­la in www.da­vid­brown­au­to­mo­ti­ve.com

Ur­for­men är be­kant men bör­jar du de­talj­grans­ka är det myc­ket som är för­änd­rat.

In­stru­ment­pa­ne­len an­kny­ter mer till Mor­ris Mi­nor än klas­sis­ka Mi­ni.

Ex­tra tank­lock? Nej det är fak­tiskt bak­lju­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.