Ita­li­ensk sol på Wenngarn

Klassiker - - Klassikervärlden - Carl Le­geli­us

Så kom änt­li­gen vå­ren till Mä­lar­da­len! Den 1 maj sam­la­des de ita­li­ens­ka mo­tor­klub­bar­na för and­ra året på Wenng­arns Slott, ti­di­ga­re höll man i många år till i Sko­klos­ter.

Träf­fen är öp­pen för al­la mo­tor­driv­na ita­li­e­na­re oav­sett års­mo­dell vil­ket ger en här­lig bland­ning. Re­dan vid ni­o­ti­den på mor­go­nen bör­ja­de gräs­mat­tor­na fyl­las med och strax ef­ter 11.00 öpp­na­des träf­fen of­fi­ci­ellt av Ita­li­ens am­bas­sa­dör.

Lan­ci­a­klub­ben ha­de in­ta­git en av slotts­te­ras­ser­na med allt från Au­re­lia och Ap­pia till The­ma 8.32. Fi­at­klub­bens ut­ställ­ning smyc­ka­des av he­la num­mer­se­ri­en från 124 till 2 100 och från Fer­ra­ri­fol­ket hör­des re­gel­bun­det rap­pa mo­torvrål.

Ma­se­ra­ti­k­lub­ben kun­de be­rät­ta att man med 216 med­lem­mar är stör­re än mär­kes­klub­ben i Ita­li­en men störst på träf­fen var Club Al­fa Ro­meo med om­kring 300 bi­lar, från en su­perex­o­tisk 1900 CSS till Ar­na, minst li­ka ovan­lig men kanske av and­ra skäl.

Lan­cia Au­re­lia B24 Spi­der 1955 – otro­lig!

Att få tit­ta un­der hu­ven på en Al­fa 1900 C Su­per Sprint är li­ka spän­nan­de som...

..att få se en Fi­at Ti­po DGT i su­per­låg­mi­lar­kon­di­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.