DRÖMMAR AV PAPPER

Först kö­per du bi­len, se­dan bro­schy­ren! Men när det gäl­ler Fer­ra­ri är bro­schy­rer­na i sig sam­lar­ob­jekt. Då kan det räc­ka med en fem­hund­ring för att va­ra med i klub­ben.

Klassiker - - Start - TEXT & FOTO FREDRIK NYBLAD FÖ­RE­MÅL FREDRIK ALEXANDROW

KONTRASTRIKT Ge­ne­ra­la­gen­ten har satt sin stäm­pel li­te på snis­kan. Att det här hand­lar om en bil som kos­ta­de dub­belt så myc­ket som en Mercedes 300 SL fick man in­te käns­lan av i den här bro­schy­ren. Vid in­tres­se kun­de man kon­tak­ta To­re Bjur­ström på Olai­ga­tan 45 i Öre­bro – Sve­ri­ges förs­ta Fer­ra­ri­im­por­tör. GLOBALISTEN Kon­kur­ren­sen i seg­men­tet för öpp­na fyr­sit­si­ga bi­lar med mitt­mo­tor var in­te över­dri­vet stor. Bro­schy­ren för Mon­di­al 3.2 tryck­tes i 10 000 ex­em­plar 1985. För Fer­ra­ri tog det 13 år att till­ver­ka drygt 6000 Mon­di­al. UTVECKLINGSANSVARIG Papp­ret är så tjockt att den kan stå av sig själv. Bro­schy­ren för 365 GTB/4 från 1972 har sto­ra bil­der men desto mind­re text. På Ita­li­ens­ka, frans­ka och eng­els­ka för­kla­rar man att Fer­ra­ri till­ver­kat tolv­cy­lind­ri­ga mo­to­rer i 70 år nu. Ju­bi­le­um!

SKATTESMITAREN Kan en ef­ter­rätt va­ra nyt­tig? Kan man gö­ra en bud­get­ver­sion av en Fer­ra­ri för att und­kom­ma italiensk skat­te­lag­stift­ning? 308 GT4 blev 208 GT4 och kla­ra­de sig då från straff­skat­ten på mo­to­rer över två li­ter. Än­nu bil­li­ga­re är att ba­ra ha bro­schy­ren, den är dess­utom la­mi­ne­rad och helt un­der­hålls­fri.

BRED MÅLGRUPP Fer­ra­ri Testa­ros­sa må ha si­na ka­rak­te­ris­tis­ka gä­lar. Men det är från det här per­spek­ti­vet som mil­jon­tals ton­å­ring­ar kört Testa­ros­sa i ar­kad­spe­let Out Run. Bi­len i spe­let var märk­ligt nog en cab­ri­o­let. Testa­ros­sa Spi­der bygg­des ba­ra i ett ex­em­plar och det var en gå­va till Fi­at-che­fen Gi­an­ni Ag­nel­li. Bro­schy­ren dä­re­mot tryck­tes i 15 000 ex. 1984.

FUNKTIONALISTEN Är 365 GT4 2+2 och ef­ter­föl­jar­na 400 och 412 det närms­ta Fer­ra­ri kom­mer att kom­ma en van­lig fa­mil­je­trans­por­tör? Den är än­då ele­gant men bro­schy­ren från 1972 är li­ka stram som Pi­nin­fa­ri­nas lin­je­fö­ring.

NO BRAND Di­no 246 GT var en ut­veck­lad ver­sion av den förs­ta Di­no med en stör­re mo­tor på 2,4 li­ter och 195 hk. Den sål­des som Di­no - in­te Fer­ra­ri. Men i bro­schy­ren kon­sta­te­rar man på tre språk att den var: ”li­ten, brill­jant och ett sä­kert be­vis över den stän­di­ga ut­veck­ling­en av Fer­ra­ris mind­re bi­lar”.

UTVIK BB 512i var det sista ut­veck­lings­ste­get av Ber­li­net­ta Box­er. Till skill­nad från fö­re­gång­ar­na ha­de den Bosch K-jetro­ni­cin­sprut­ning till sin fem li­ter sto­ra tolv­cy­lind­ri­ga box­er­mo­tor. Bro­schy­ren var rätt stor den ock­så och gick att vi­ka ut. 10 000 ex­em­plar tryck­tes 1982.

MODEST FRÅN MODENA 1968 kom 365 GTC, en ut­veck­lad ver­sion av 330 med en nå­got stör­re V12-mo­tor. 168 bi­lar till­ver­ka­des fram till 1970. Bro­schy­ren är ned­to­nad, näs­tan modest jäm­fört hur ex­klu­siv Fer­ra­ris Gt-bil var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.