Störst i Nor­den!

Klassiker - - Klassikervärlden - Text & foto Filip Stén Foto Jon­ny Matts­son

för Nor­dens störs­ta mäs­sa för klas­sis­ka bi­lar, Clas­sic Mo­torshow i Lah­tis i Fin­land. I år kom 18 414 be­sö­ka­re. Ut­stäl­lar­na be­står till störs­ta de­len av mär­kes­klub­bar, men ock­så kom­mer­si­el­la ak­tö­rer finns med. Mäs­sans te­ma upp­märk­sam­ma­des med en spe­ci­alut­ställ­ning i en hall, med ett brett spekt­rum av bi­lar som var ty­pis­ka i Fin­land på sjut­ti­o­ta­let. Allt från ett ex­em­plar av var­je mo­dell som blev Årets bil un­der de­cen­ni­et, till La­da och Dat­sun 100A vil­ka var de van­li­gas­te bi­lar­na. Och så pre­si­dent Kek­ko­nens Chrys­ler New Yor­ker från 1971 med ka­ross för­längd och för­höjd av He­i­nels verk­stad i Mal­mö.

Det fanns ett tyd­ligt fo­kus på young­ti­mers, Fi­at­klub­ben ha­de i sin mon­ter al­la fy­ra bi­lar i Ti­po 4-pro­jek­tet: Fi­at Cro­ma, Al­fa Ro­meo 164, Lan­cia The­ma och Saab 9000.

Fi­at 126 och Range Ro­ver i sam­ma tids­ty­pis­ka ku­lör får re­pre­sen­te­ra yt­ter­lig­he­ter­na på sjut­ti­o­ta­let.

Årets bil 1970 Fi­at 128. Mo­dern med fram­hjuls­drift och skarp ka­ross.

Mär­kes­klub­bar­na för de frans­ka bi­lar­na ha­de en ge­men­sam mon­ter – som av ju­ryn ut­sågs till mäs­sans bäs­ta.

Tau­nus­klub­ben vi­sa­de tre ka­ros­ser: Cou­pé, kom­bi och två­dör­rars se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.