Mu­se­al hus­bil

Klassiker - - Klassikervärlden -

bygg­des i Ram­se­le av verk­stads­in­ne­ha­va­re Torsten Jo­han­nes­son 1963–65. Klas­si­ker har en av dem, en 95 hus­bil från 1965 som får rul­la un­der som­mar­sä­song­en. Ur­hus­bi­len 92H 1963 har dä­re­mot dra­git sig till­ba­ka till det ny­öpp­na­de bil­mu­se­et i Härnö­sand. Hus­bi­len – byggd på en Saab 92! – räd­da­des ur sko­gen som ett vrak, men är se­dan fle­ra år fullt kör- och cam­ping­klar.

– Det pas­sar bra att den får stå på hem­ma­plan i Ång­er­man­land, sä­ger An­ders Jo­han­nes­son, hus­bi­lens äga­re och tilli­ka son till byg­ga­ren Torsten Jo­han­nes­son.

Mu­se­et har öp­pet al­la da­gar 11–18 un­der som­ma­ren, mer in­for­ma­tion på www.har­no­sands­bil­mu­se­um.se el­ler 070-213 44 45.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.