Dir­ty dan­ci­ng

Jul­le tes­tar si­na te­o­ri­er om fyr­hjuls­drift i gytt­jan. Uni­mo­gen le­ve­re­rar!

Klassiker - - Våra Klassiker -

Att kö­ra off­ro­ad är bland det ro­li­gas­te man kan gö­ra. De skep­ti­ker som jag bju­dit på en prov­färd över stock och sten med min Wil­lys CJ-3 håller of­tast med, även de mest för­här­da­de tråk­mån­sar­na har svårt att hål­la till­ba­ka gar­vet.

Se­dan jag fick rull på min Uni­mog 406 har den mest fått tjänst­gö­ra till och från mitt skogs­skif­te men det är ”ter­rän­gåk­ning light”, mesta­dels efter trak­tor­vä­gar. Vi som pyss­lar med off­ro­ad vill ju helst pro­va att bor­ra ner vå­ra for­don i rik­tigt djup le­ra. Ju mer vat­ten, smet och geg­ga vi kan hit­ta, desto mer hu­mor. Att kö­ra fast är en del av hela gre­jen ef­tersom ut­ma­ning­en be­står i att ta sig fram där ing­en an­nan kört ti­di­ga­re.

Carl Gö­ran Sö­der i Dö­vi­ken i Jämt­land har ska­pat ett off­ro­ad­pa­ra­dis för oss 4×4-äls­ka­re i myc­ket ku­pe­rad ter­räng med al­la sor­ters un­der­lag. Var­je år i maj ord­nas en två­da­gars­träff där det finns möj­lig­het att ski­ta ner sig själv och sitt for­don max­i­malt. Dit styr­des gi­vet­vis Uni­mo­gen med hus­vagn på släp. Det var änt­li­gen dags för ett re­jält test av hård­va­ran i rik­tigt tung och blöt ter­räng.

Uni­mo­gen vi­sa­de sig va­ra en rik­tigt bergs­get, vil­ken klätt­ra­re! Så länge hju­len når ner så går det i prin­cip fram­åt hur il­la det än ser ut. Jag lyc­ka­des än­då sän­ka den tre gång­er och tving­a­des ta hjälp från and­ra med drag från vinsch och li­na, men det hör lik­som till. Pre­cis som triv­seln runt en öp­pen eld på kväl­len och upp­ladd­ning­en in­för näs­ta dags at­tack i vat­ten och le­ra.

Jul­le nju­ter av gytt­je­bad i Dö­vi­ken. Men till näs­ta gång hop­pas Uni­mo­gen på en winsch.

Brö­der­na Kei­li­en gjor­de sitt bäs­ta för att av­li­va sin Nis­san Ter­rano. Uni­mo­gen får bär­ga och funkar ka­las som ar­bets­platt­form när­ma­re 1,5 me­ter ovan mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.