Sport­bi­len La­ban

Klassiker - - Fluff -

Vad gjor­de bar­nen in­nan det fanns da­tor­spel och mo­bi­lap­par frå­gar sig Per Gis­sén från Karlstad re­to­riskt. Sva­ret kom­mer snyggt in­sor­te­ra­de i en plast­fic­ka – Hem­mets Jour­nals sam­lar­se­rie med 1962 års sport­bi­lar! 22 in­tres­se­väc­kan­de bil­der fick Klas­si­ker-re­dak­tio­nen att kas­ta si­na mo­bi­ler och gå loss på häst­kraftsan­tal och topp­far­ter som står på kor­tens bak­si­da. Att Re­nault 4 är med i sam­lar­se­ri­en mo­ti­ve­ras med att den är ”sport på un­ge­fär sam­ma sätt som vi använder or­det i sport­klä­der: slit­stark, oöm och kul.” Den be­skriv­ning­en stäl­ler vi helt och hål­let upp på! Pers fa­vo­rit är an­nars Fi­at 2300 S Cou­pé och han ber oss att sna­rast gö­ra ett reportage om en så­dan!

Tack Per – vi ska gö­ra vårt bäs­ta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.