Re­no­ve­rad: Vol­vo Ama­zon B18 1961

Pe­ter Wi­dell från Stock­holm har ald­rig hel­re­no­ve­rat en bil ti­di­ga­re. Men hans Vol­vo Ama­zon 1961 blev en pris­vin­na­re på bå­de El­mi­a­mäs­san och i Val­låk­ra. I vin­narre­cep­tet in­går att han val­de rätt ob­jekt och en mat­sked yr­kes­kun­skap som plåtsla­ga­re.

KlassikerGuiden - - Innehåll - TEXT & FO­TO FRED­RIK NYBLAD

Pe­ter Wi­dell från Stock­holm har ald­rig hel­re­no­ve­rat en bil ti­di­ga­re. Men hans Ama­zon blev en pris­vin­na­re!

Trots de väl­be­kan­ta for­mer­na är Pe­ter Wi­dells Vol­vo Ama­zon en ögo­n­öpp­na­re. Det var ex­akt så här vac­ker bi­len var när den var ny. Kanske är den rentav bätt­re – ra­ka­re i plå­ten och blan­ka­re i lac­ken än vad pro­duk­tions­me­to­der­na i Lund­by­fa­bri­ken tillät. Den är ett fan­tas­tiskt re­sul­tat av en re­no­ve­ring, att det är Peters förs­ta gör job­bet än mer im­po­ne­ran­de.

Vol­vo Ama­zon gjor­de un­der si­na 14 till­verk­nings­år en re­sa åt två håll. Ut­si­dan för­lo­ra­de si­na kru­si­dul­ler en ef­ter en. Två­fär­gad lack blev en­fär­gad, lis­ter togs bort, ele­gan­ta tu­de­la­de bak­luc­ke­hand­tag er­sat­tes med ett mer prak­tiskt. Sam­ti­digt blev bi­len dug­li­ga­re, tre­väx­lat byt­tes mot fy­ra väx­lar, B16 mot B18 och slut­li­gen B20, ratt­stång­en blev de­lad och brom­sar­na fick ser­vo. Idag är det upp till en­tu­si­as­ten att väl­ja in­rikt­ning – ele­gant el­ler präk­tig? För Pe­ter Wi­dell i Upp­lands Väs­by var Ama­zon­kö­pet ing­en bil­jett till­ba­ka till barn­dom el­ler ung­doms­tid. Det var en snygg bil som han gil­la­de.

– Jag vil­le ha nå­gon av års­mo­del­ler­na mel­lan 1957– 64. Jag gil­lar fron­ten och så har de snyg­ga­re in­red­ning i tyg och ga­lon, sä­ger Pe­ter.

Se­dan 2001 job­bar Pe­ter på Bi­lia Ha­ga Nor­ra i Sol­na. De förs­ta åren ar­be­ta­de han som plåtsla­ga­re men se­dan 2008 är han plastre­pa­ra­tör. Så det är klart han mås­te ha li­te plåt att job­ba med på fri­ti­den! Men ba­ra för att han är plåtsla­ga­re var det ing­et själ­vän­da­mål att hit­ta ett ob­jekt som vri­dits runt en gran och se­dan sänkts ner i en flod.

– Jag vil­le bör­ja med en bil som in­te så många and­ra ha­de va­rit på. Den som jag hit­ta­de på Bloc­ket var mer el­ler mind­re orörd.

Trots det ha­de Peters bil haft tio äga­re. Den såg okej ut och fun­ge­ra­de så Pe­ter kör­de med den i ett år, bland an­nat till en del träf­far. Un­der

ti­den hann han upp­täc­ka vad som var bra och mind­re bra med Ama­zo­nen.

Hös­ten 2009 på­bör­ja­de han re­no­ve­rings­ar­be­tet. Re­dan vid de­mon­te­ring­en blev po­äng­en med att hit­ta ett så orört ob­jekt som möj­ligt up­pen­bar. Pe­ter do­ku­men­te­ra­de nog­grant allt han tog isär med ka­me­ran. Med en orörd bil har man då ett fa­cit, med en bil som skru­vats sön­der fle­ra gång­er får man bör­ja med att ta re­da på hur det egent­li­gen ska se ut.

– På väns­ter tor­pedsi­da var plå­ten ba­ra skru­vad fast så gol­vet bakom ha­de kla­rat sig myc­ket säm­re än det skul­le ha gjort an­nars, det ha­de läckt in vat­ten.

Pe­ter hyr ga­ra­ge­plats i Mo­tor­bor­gen i Sol­na där Bilsport ti­di­ga­re ha­de sitt Fynd­börs­ga­rage. Påsken 2010 bloc­ke­ra­de han tvätt­plat­sen från måndag till tors­dag kväll då han bläst­ra­de ka­ros­sen där. Han vil­le gö­ra job­bet själv.

– Är man oför­sik­tig kan plå­ten lätt bläst­ras sön­der. Min pap­pa hjälp­te mig med att si­la sand. Bläs­ter­san­den kos­ta­de 2 000 kro­nor.

Pe­ter bläst­ra­de bagageutrymmets golv, mo­tor­rum­met och un­der­re­det. Ka­ros­sen sli­pa­des med 60- och 80-korns pap­per med hjälp av en po­ler­ma­skin med regler­bart varv­tal. Ut­si­dan blev helt plåtren men i ku­péut­rym­met fanns det kvar li­te färg.

– Man vet ju in­te vad som finns un­der fär­gen, jag vill ju in­te att det ska bör­ja hän­da nå­got ef­ter ett tag.

Vol­von som var fin nog att åka på träff med fö­re re­no­ve­ring­en vi­sa­de nu sin rät­ta natur. En skärm­kant fram och en bak bar spår av gam­la lag­ning­ar och des­sa gjor­de Pe­ter om för att de skul­le bli rik­tigt bra. Skärm­bal­kar­na fram, sand­plå­tar­na och re­serv­hjuls­bal­jan var ros­ti­ga så där fick Pe­ter an­vän­da svet­sen. Fram­skär­mar­na och fron­ten byt­tes då Pe­ter kom­mit över nya ori­gi­nal­de­lar.

Det en­da som Pe­ter läm­nat orört är väx­ellå­dan. Han fick hjälp med re­no­ve­ring­en av mo­torn av Jör­gen Ei­nar. Det var en gen­tjänst för allt jobb som Pe­ter gjort på Jör­gens Wil­lys-jeep som du kun­de lä­sa om i Klas­si­ker nr 3/2013.

– Jag har ald­rig sett en mo­tor som var så här fin in­vän­digt, sa Jör­gen Ei­nar.

Trots det fanns det en del att gö­ra. La­ger och kolv­ring­ar byt­tes och Pe­ter kom över en fa­briksny kom­plett topp. Mind­re bra var den Ze­nit­h­för­ga­sa­re som Pe­ter köp­te via Bloc­ket, trots att den be­skrevs som fa­briksny fick den re­no­ve­ras.

Svens­ka Vol­vo­klub­bar i sam­ver­kan, SVIS, säl­jer in­te ba­ra de­lar till Vol­vo­klub­bar­nas med­lem­mar ut­an re­no­ve­rar ock­så väx­ellå­dor och ba­kax­lar. De fick ta hand om Ama­zo­nens ba­kax­el.

Att lå­ta kro­ma om de­lar är ing­en bil­lig af­fär. Ex­cel­lent i Stock­holm tog hand om de bå­da stöt­fång­ar­na för 11 000 kro­nor. Bakru­te­lis­ten och gril­len sli­pa­de och rik­ta­de Pe­ter, se­dan läm­na­de han över de­lar­na till Skul­tuna Yt­be­hand­ling som la­de på en ny be­lägg­ning. Fö­re­ta­get har en in­tres­sant histo­ria till­sam­mans med Vol­vo, det var Skul­tuna Yt­be­hand­ling som glan­sa­no­di­se­ra­de stöt­fång­a­re, gril­lar och föns­ter­ra­mar till 140- och 164-se­ri­er­na.

Ka­ros­sen tvät­ta­des ren med si­li­kon­bort­ta­ga­re och fick se­dan en epox­ygrund. Lac­ke­ring­en av ka­ros­sen fick Pe­ter hjälp med av kol­le­ger, al­la lö­sa de­lar lac­ke­ra­de Pe­ter själv. Hjul­hu­sen fick bo­dy­lack men un­der­si­dan fick ba­ra van­lig färg.

– Jag för­sö­ker und­vi­ka grus­vä­gar, men slits lac­ken så läg­ger jag kanske på Tectyl.

Det var i bör­jan av 1980-ta­let som en 26-årig tjej i Hö­ka­räng­en tog ini­ti­a­ti­vet till att bil­da Ama­zon­klub­ben. In­tres­set för mo­del­len har smal­nat

av från all­män ung­doms­bil till väle­ta­ble­rad klas­si­ker som det är värt att kos­ta på. Där­med öpp­nar sig nya möj­lig­he­ter. De­lar som för länge se­dan tog slut på Volvos hyl­lor ny­till­ver­kas idag av spe­ci­a­lis­ter på klas­sis­ka Vol­vo. Men fort­fa­ran­de är det så att in­te al­la va­ri­an­ter av de­lar finns, det gäl­ler in­te minst in­red­nings­de­tal­jer där Pe­ter i vis­sa fall fick ta till de­lar som egent­li­gen hör till and­ra års­mo­del­ler. Pe­ter köp­te ny­till­ver­ka­de dörr­si­dor, stols­kläds­lar, mat­tor, gum­mi­mat­tor, ba­ga­ge­rumsmat­ta och in­ner­tak.

Det var bra pass­form på in­red­nings­de­lar­na tyc­ker Pe­ter. Job­bi­gast var det att sät­ta dit in­ner­ta­ket. Även ka­bel­här­van var ny­till­ver­kad me­dan broms­de­lar­na var NOS. Vindru­tan är ny me­dan si­doru­tor­na är gam­la. Pe­ter vil­le be­hål­la ventilationsrutan med besiktningsmärket och de bak­re si­doru­tor­na finns fak­tiskt in­te att kö­pa.

En må­nad in­nan påsken 2013 blev Ama­zo­nen klar. Pe­ter var in­bju­den att stå i Ama­zon­klub­bens mon­ter på El­mi­a­mäs­san och han vann and­ra pris i klas­sen bäs­ta bil i Nostal­gi­a­hal­len. Un­der som­ma­ren kör­de Pe­ter 500 mil – ba­ra till träf­far! Ett kul re­sul­tat av det ido­ga kö­ran­det var ett förs­ta- pris på Val­låkra­träf­fen i klas­sen Vol­vo ori­gi­nal.

Ef­ter den förs­ta som­ma­ren är det in­te myc­ket som Pe­ter be­hö­ver la­ga. Broms­ljus­kon­tak­ten ska by­tas i vin­ter och tripp­mä­ta­ren har lagt av. Trots att Ama­zo­nen är klar så kli­ar det in­te i Peters fing­rar att sät­ta igång med en ny bil­re­no­ve­ring.

– Nej, jag har inga pla­ner på att säl­ja den här. Det som står i tur är att gö­ra iord­ning är en hus­vagn att ha till Ama­zo­nen. Jag hop­pas få tag på en SMV.

Trots att Pe­ter gjort det mesta själv är det in­te bil­ligt att re­no­ve­ra en bil. När han räk­nat ihop sum­mor­na på al­la kvit­ton blir to­ta­len 140 000 kro­nor. Men det räc­ker med en snabb titt på Ama­zo­nen för att se att peng­ar­na är väl in­ve­ste­ra­de!

VINDRU­TAN ÄR NY, MEN PE­TER VIL­LE BE­HÅL­LA VENTILATIONSRUTAN MED BESIKTNINGSMÄRKET

Pe­ter Wi­dell val­de rätt ob­jekt att re­no­ve­ra, men det är än­då im­po­ne­ran­de att han lyc­kats gö­ra det i ett trångt ga­rage på kort tid.

På en som­mar har Pe­ter re­dan hun­nit kö­ra 500 mil med sin ny­re­no­ve­ra­de bil.

1961 ha­de Ama­zon fort­fa­ran­de många ele­gan­ta de­tal­jer, på se­na­re års­mo­del­ler skul­le de­kor­lis­ter för­svin­na och bak­lju­sen bli för­nuf­tigt fler­fär­ga­de.

In­red­nings­de­tal­jer hör till de om­rå­den där flest de­lar ny­till­ver­kas. Trots det finns in­te de­lar till al­la års­mo­del­ler. Pe­ter Wi­dell har i en del fall tving­ats väl­ja de­lar som hör till and­ra års­mo­del­ler. Bland de ny­till­ver­ka­de de­lar som Pe­ter köpt hör in­ne

Pe­ter Wi­dell får en po­ler­ma­skin som re­no­ve­rings­be­lö­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.