Skryt­hö­gar

När den sto­ra Bail­lon-sam­ling­en auk­tio­ne­ra­des ut på Rétro­mo­bi­le i feb­ru­a­ri be­fäs­tes den trend som ut­veck­lats de se­nas­te åren – damm, rått­skit och rost säl­jer! Men är det för att re­no­ve­ra som in­ve­ste­rar­na kö­per äd­la vrak?

KlassikerGuiden - - Innehåll - TEXT BO LEGELIUS FO­TO CLAES JO­HANS­SON

In­tres­set för ore­no­ve­ra­de bi­lar blir allt star­ka­re. Damm säl­jer!

Artcu­ri­al är ett stort auk­tions­hus i Pa­ris med ex­per­tis in­om al­la sam­la­r­om­rå­den i de hög­re vär­de­klas­ser­na. De se­nas­te åren har de hål­lit i auk­tio­ner­na på sam­lar­mäs­san Rétro­mo­bi­le och klub­bat många re­kord­pri­ser på den ty­pen av per­fekt re­no­ve­ra­de sam­lar­bi­lar som of­ta i rent in­ve­ste­rings­syf­te vand­rar mel­lan väl­be­ställ­da äga­re men säl­lan körs.

Årets mest upp­märk­sam­ma­de auk­tion var myc­ket an­norlun­da. Här hand­la­de det ock­så om for­don av de äd­las­te mär­ken som in­te körts på länge. Men de var in­te re­no­ve­ra­de – tvärtom!

Den som byggt upp sam­ling­en av des­sa ra­ri­te­ter var en viss Ro­ger Bail­lon, bi­len­tu­si­ast som tjä­nat si­na peng­ar på på­bygg­na­der till last­for­don. Un­der en ti­o­års­pe­ri­od med bör­jan 1955 köp­te han på be­gag­nat­mark­na­den upp mäng­der av gam­la, främst frans­ka lyx- och sport­bi­lar.

Des­sa klas­si­ker som se­na­re skul­le vär­de­ras i mil­jo­ner var då bil­li­ga. Han frak­ta­de dem till sitt hus i väst­ra Frank­ri­ke där han stän­digt fick byg­ga till nya pro­vi­so­ris­ka skjul och skärm­tak.

Rik­tigt vad Bail­lon tänkt gö­ra med bi­lar­na är ovisst. Hans fi­nan­si­el­la möj­lig­he­ter att byg­ga rik­ti­ga ga­rage och re­no­ve­ra dem upp­hör­de när hans fö­re­tag 1978 fick stäng­as på grund av för- lus­ter. Bi­lar­na fick stå kvar och for il­la ge­nom in­ver­kan av vä­der och vind. 1979 och 1985 tvingade ban­ken Bail­lon att säl­ja av de­lar av sam­ling­en men många bi­lar blev kvar – of­tast de sämsta.

Den­na sam­ling av ve­ri­tab­la ra­ri­te­ter för­blev okänd tills ett team från Artcu­ri­al fick i upp­drag av Bail­lon-ar­ving­ar­na att säl­ja dem. Förs­ta gång­en de såg sam­ling­en trod­de de in­te si­na ögon och ”fyn­det” kab­la­des ut över he­la värl­den.

In­för auk­tio­nen i feb­ru­a­ri las­ta­des de i fle­ra fall myc­ket skö­ra bi­lar­na för­sik­tigt för trans­port till Pa­ris. Där väck­te de ett enormt upp­se­en­de – så an­norlun­da mot de van­li­gen ut­ställ­da, per­fekt re­no­ve­ra­de bi­lar­na.

Bail­lon Col­lec­tion vi­sa­des i en sär­skild hall dit be­sö­kar­na ring­la­de i långa kö­er. Där­in­ne var det mörkt – en­dast någ­ra ilsk­na spot­lamps lys­te här och var. Myc­ket sug­gestivt.

Ing­et ha­de gjorts åt bi­lar­na och det var ett un­der att en del av dem fort­fa­ran­de häng­de ihop ef­ter att ha han­te­rats un­der oli­ka för­flytt­ning­ar.

Att det nya trig­gar mark­na­den vet vi men att mark­na­den skul­le bli full­stän­digt hy­ste­risk var in­te för­ut­sett. Bud­giv­ning­en blev in­ten­siv, de fles­ta av ob­jek­ten klub­ba­des hög­re, ibland myc­ket hög­re än de pri­ser som Artcu­ri­al för­ut­sett. Fle­ra vrak gick myc­ket dy­ra­re än vad sam­ma mo­del­ler i fint skick kos­ta­de hos hand­lar­na i and­ra hal­lar på Rétro­mo­bi­le.

Högst no­te­ra­des en Fer­ra­ri 250 GT SWB Ca­li­for­nia som klub­ba­des för 16 288 000 eu­ro – drygt 150 mil­jo­ner kro­nor. Re­kord för mo­del­len – trots att den är ore­no­ve­rad. El­ler kanske just där­för.

Att pri­ser­na blev så spek­ta­ku­lä­ra be­ror på att mark­na­den he­la ti­den sö­ker nå­got nytt. Ore­no­ve­rat och orört har för­stås sin egen histo­ria, men här hand­lar det om nå­got an­nat, rentav en ny trend – ar­ke­o­lo­gis­ka bil­fynd!

Fle­ra vrak gick myc­ket dy­ra­re än vad sam­ma mo­del­ler i fint skick kos­ta­de hos hand­lar­na i and­ra hal­lar på Rétro­mo­bi­le.

En De­la­haye 235 Cha­pron 1952 var i jäm­fö­rel­se med många and­ra ut­rop re­na fyn­det för 107 280 eu­ro men då ha­de för­stås in­te för­fal­let gått så långt än­nu. Nå­gon oför­stå­en­de per­son ha­de kanske lag­rat den in­om­hus.

La­gon­da LG45 cab­ri­o­let ca 1936 klub­ba­des för 97 744 eu­ro. De­la­haye 135 Cha­pron ca 1948 gick för 79 864 eu­ro.

Ne­dan: Tal­bot La­go T26 Gran Sport 1949 in­bring­a­de drygt 1,7 mil­jo­ner eu­ro me­dan Tal­bot Lagon till hö­ger gick för 85 824 eu­ro. Porsche 356 -63 klub­ba­des för 89 4000 eu­ro, i hal­len bred­vid gick att kö­pa bi­lar i toppskick bil­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.