Ob­jekt: Re­jä­la verk­tyg

Det är för­må­gan att an­vän­da verk­tyg som skil­jer oss pri­ma­ter från öv­ri­ga djur. Allt det and­ra gör vi mest för syns skull. Det är så det är.

KlassikerGuiden - - Innehåll - BA­H­CO VERK­TYG TEXT JON REM­MERS FO­TO CLAES JO­HANS­SON

Ba­h­cos verk­tyg är in­te ba­ra håll­ba­ra. De är este­tis­ka ock­så.

Led­hylsnyc­kel Ått­ni­ans led­nyc­kel. Det står Stock­holm på för­pack­ning­en men det var i En­kö­ping allt bör­ja­de. Jo­han Pet­ter Jo­hans­son öpp­na­de 1886 En­kö­pings me­ka­nis­ka verk­stad. 1916 över­läts verk­sam­he­ten till Berndt Au­gust Hjort, in­du­stri­man­nen och ini­ti­a­lern

Han­tel Stor­lek 56 be­hö­ver du säl­lan ploc­ka fram ur verk­tygs­lå­dan. Och be­hö­ver du det har du san­no­likt stör­re nytta av en hyl­sa än en nyc­kel. Vem be­hö­ver egent­li­gen en fast 56:ans nyc­kel?

Nyc­kel­knip­pa Det var rör­täng­er och skift­nyck­lar som la­de grun­den till Ba­h­cos fram­gång­ar. Bra verk­tyg i 1800-ta­lets me­ka­nis­ka värld med myc­ket plats och få in­gång­na över­ens­kom­mel­ser kring hur stor en skruv­skal­le skul­le va­ra. Men ef­ter förs­ta världs­kri­get f

Svenska­re än kung­en Är det så här vi vill se oss själ­va, vi svens­kar? Som en skift­nyc­kel från Ba­h­co. Bitiga, smid­da ur mal­men från ur­ber­get i norr. All­tid be­red­da och fullt på det kla­ra med att lös­ning­en på de fles­ta pro­blem sta­vas jämk­ning. Med­ling, mitt

U-ring­nyc­kel Fas­ta nyck­lar är bra på mer än ett sätt. Det vik­ti­gas­te kanske är just de­ras fast­het. Även om allt idag är pre­cis li­ka om­byt­ligt och för­än­der­ligt som för 75 el­ler 100 år se­dan, kom­mer ti­ans ring­nyc­kel fort­fa­ran­de att pas­sa på en tio mil­li­me­te

Tving­at Du svär rakt ut i ga­ra­get. Hur sjut­ton ska kol­ven i brom­so­ket nå­gon­sin kun­na pressas till­ba­ka i sitt lopp? Eu­re­ka! Längst ner i en dam­mig trä­back hit­tar du mor­fars gam­la lim­tving­ar. Mer be­hö­ver in­te sä­gas. Evig­hetsnyck­lar­na Det är så här du hit­ta

Pu-knäc­ken

Nyck­lar ur Ba­h­cos PU­sor­ti­ment kän­ner du ge­nast igen på att ringsidan har en li­ten knäck. Den gör att kno­gar­na ham­nar li­te läng­re bort från ytor där du kan skra­pa dem när du tar i. Knäc­ken gör ock­så att du of­ta kom­mer åt bätt­re i trånga ut­rym­men. En helt ny PU kär­var ibland mot skal­lar och mutt­rar. Håll ut! Snart är den in­sli­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.