Väl­kom­men till årets sto­ra re­no­ve­rings­bok!

KlassikerGuiden - - Innehåll Forts. - CARL LEGELIUS CHEFRE­DAK­TÖR

När är en bil­re­no­ve­ring som ro­li­gast – vil­ket ske­de nju­ter man mest av? Kanske in­nan ar­be­tet ens bör­jar – när al­la möj­lig­he­ter lig­ger öpp­na. El­ler så är re­serv­dels­jak­ten höjd­punk­ten – att få no­sa upp NOSgre­jer el­ler be­stäl­la allt nytt från den sto­ra re­serv­dels­fir­man och se­dan sor­te­ra in pry­lar­na i hyl­lan.

När det gäl­ler plåt­jobb und­vi­ker vis­sa det helt – de skul­le ald­rig kö­pa ett ros­tigt ob­jekt. El­ler så är det just svets och bock man ser fram emot.

Sam­ma sak gäl­ler för lac­ke­ring, in­red­ning, el­sy­stem, me­ka­nik, hju­lupp­hängn ing­ar och allt som en re­no­ve­ring kan fö­ra med sig.

Vad du än tyc­ker om de oli­ka mo­men­ten så be­rör Klas­si­kergui­den 2015 så gott som al­la. Ge­nom vå­ra pro­jekt­bi­lar stö­ter vi stän­digt på nya pro­blem och in­sik­ter. Vi me­kar själ­va för att du ska kun­na lä­ra dig av vå­ra miss­tag.

Ju fler re­por­tage vi gör om en­tu­si­as­ter som re­no­ve­rat sin bil, desto mer in­ser vi att ing­en re­no­ve­ring är den and­ra lik och att al­la ut­går från oli­ka fi­lo­so­fi­er och ut­gångs­punk­ter.

Klas­si­kergui­den 2015 be­står till största del av ar­tik­lar som ti­di­ga­re va­rit med i Klas­si­ker men in­ne­hål­ler även ald­rig ti­di­ga­re pub­li­ce­rat ma­te­ri­al.

Myc­ket nö­je – och nytta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.