Går det att räd­da en ori­gi­nal­lack?

Kan man räd­da en bil med ba­ra po­le­ring, li­te färg och myc­ket hög­tryckstvätt? Klas­si­kers pro­jekt­bil BMW 1502 var bå­de matt och li­te … mög­lig. Häng med på en städ­vec­ka som slu­tar på ut­ställ­ning!

KlassikerGuiden - - In­ne­håll Forts. - TEXT & FO­TO FRED­RIK NY­BLAD

Matt, re­pig och med rostut­slag – men vi vill in­te lac­ke­ra om. Med proff­sens hjälp åter­stäl­ler vi ny­bils­glan­sen.

Man kun­de se den från rym­den. På sa­tel­lit­bil­der från Goog­le Earth anas en oran­ge prick vid förs­ta äga­ren Gun­vor Hed­ströms gård ut­an­för Vis­by. Vår pro­jekt-bmw!

Om vi kun­de zoo­ma in och stan­na på fem me­ters av­stånd skul­le se vi en BMW 1502 -76 i ori­gi­nal­skick, rak i plå­ten och obe­grip­ligt oros­tig. Som­mar­tid har bi­len mesta­dels stått still ut­om­hus de se­nas­te åren. Det märk­tes om man gick när­ma­re än de där fem me­ter­na. Mos­sa väx­te vid si­doru­tor­nas ke­der­lis­ter och nå­gon sorts al­ger triv­des på stänklap­par­na. So­len ha­de gjort sitt bäs­ta för att för­vand­la Bmw-em­ble­men till sil­ver­me­dal­jer. Lac­ke­ring­en ha­de so­len in­te rått på, myc­ket be­ro­en­de på att Gun­vor år­li­gen vax­at bi­len. Men lac­ken var för­stås än­då ox­i­de­rad och trött.

Gun­vor ska ock­så tac­kas för att sto­lar och bak­sä­te haft en över­drags­kläd­sel. Ut­an den ha­de so­len sä­ker­li­gen gjort ett bra jobb med att för­stö­ra den sti­li­ga svar­ta kläd­seln. Det kun­de anas på att de svar­ta sä­ker­hets­bäl­te­na bli­vit ljus­grå.

Att det fanns en stor möj­lig­het att gö­ra nå­got i grun­den bra till be­tyd­ligt bätt­re ut­gjor­de en stor loc­kel­se på oss.

Frå­gan var än­då om vi över­skat­tat skic­ket. Dol­de över­drags­kläd­seln hål i in­red­ning­en? Fanns det rost un­der le­ran i hjul­hu­sen? Skul­le det gå att po­le­ra upp lac­ken? Hur myc­ket kun­de vi för­bätt­ra skic­ket med ba­ra en tvätt­svamp, po­ler­me­del och en gnut­ta in­karöd färg? Skul­le vi kom­ma från fem­me­ters­bil till en me­ter – el­ler rentav en bil som man fick bö­ja sig över för att se ska­van­ker­na?

Vid som­mar­tid ska gril­len stäl­las fram en tim­me. Att put­sa upp den med Me­gui­ars däck­puts tar märk­ligt nog gril­len till­ba­ka i skick många år. Vi ha­de fun­de­rat på om den skul­le be­hö­va by­tas, men den här du­ger fint.

Strål­kas­ta­re som ser ut att ha grå­starr bi­drar bå­de till ett säm­re ut­se­en­de och gör bi­len mind­re tra­fik­sä­ker. Från BMW be­stäl­ler vi nya in­sat­ser och det hö­jer ut­se­en­det di­rekt. Gam­le vän­nen och nye Klas­si­ker­kol­le­gan Jo­han Ålan­der tar hjälp av Erik Rönn­blom på Vi Bi­lä­ga­re för att stäl­la in strål­kas­tar­na.

Käns­li­ga lä­sa­re får ur­säk­ta va­let av ma­ske­rings­pap­per. Ef­ter god hjälp av Upp­lands Bil­färg har vi fått fram ex­akt rätt ku­lör till bätt­rings­fär­gen. Vi mon­te- ra­de av bak­luc­kan och tog med den till Uppsa­la där ku­lö­ren kun­de ana­ly­se­ras, men nu kan jag spre­ja på rätt ku­lör på de de­lar av hjul­hu­sen som be­hö­ver bätt­ras.

9.

10.

11.

San­ning­ens mi­nut är in­ne. Hur ser det ut un­der över­drags­kläd­seln? Helt, men väl­digt dam­migt av skum­gum­mi från Ar­tex­ö­ver­drags­kläd­seln är sva­ret. Bak­sä­tet får skru­vas loss. Un­der är det idel oran­ge gläd­je.

Jon Rem­mers kom­mer för­bi och sä­ger åter­i­gen ”Snyggt job­bat” och tip­sar sen om thin­ner på bakru­tan för att få bort smut­sen på els­ling­or­na”. Jag prö­var för­sik­tigt på ett stäl­le och tor­kar se­dan var­je slinga. Ru­tan blir mjöl­kig av thin­nern och när jag tor­kat med föns­ter­puts ser jag re­sul­ta­tet. Ru­tan ser som ny ut!

7.

5.

6.

Giss­nings­vis har vår BMW 1502 haft få bak­sä­tes­pas­sa­ge­ra­re, bäl­teslå­sen är täck­ta av ytrost. Med li­te stålull blir de blan­ka och fi­na igen. De en gång svar­ta bäl­te­na är gråa. Kanske går det att fär­ga in dem, det är i så fall nå­got vi gör vid ett se­na­re till­fäl­le.

8.

Ef­ter såp­vat­ten, damm­sug­ning, kläd­sel­tvätt och en dusch med Me­gui­ars la­gom blan­ka vi­nyl­glans är det dags att mon­te­ra till­ba­ka bak­sä­tet. Vil­ken skill­nad!

1.

2.

3.

4.

Vi bör­jar med tvätt, hög­tryckstvätt. För att kom­ma åt bätt­re har jag lyft upp bi­len med en dom­kraft. Ut kom­mer sto­ra mäng­der got­ländsk le­ra. Det som syns ef­ter tvät­ten är oran­ge färg – in­te röd rost. En del av den in­karö­da fär­gen har ham­nat på tvätt­halls­gol­vet och jag får läg­ga till färg­bätt­ring på att-gö­ra­lis­tan.

”Snyggt job­bat” sä­ger kol­le­gan Jon Rem­mers, ”Men jag tyc­ker vi tvät­tar den en gång till med hju­len bort­tag­na”. En vik­tig an­led­ning är att Jon vil­le se hur ren den bak­re hju­lupp­häng­ning­en kun­de bli. In­te minst med tan­ke på hans egen ar­bets­mil­jö om han skul­le ge sig på att by­ta buss­ning­ar el­ler broms­de­lar.

Och nog blir det rent - när­mast åter­ställt. Tac­ka den salt­fria till­va­ron på Got­land för det! För i är­lig­he­tens namn finns det mas­sor med små fic­kor i hjul­hu­sen där ros­ten skul­le kun­nat ha haft ett rö­jar­ka­las.

Vi pas­sar på att hög­tryckstvät­ta mo­torut­rym­met ock­så. Här har Jon gått fram som en vir­vel­vind. Näs­tan allt har åkt ur ut­om själ­va mo­torn. Vad, hur och var­för åter­kom­mer vi till.

JON HAR SETT FÖR­VAND­LING­EN FÖR­UT, MEN HÄP­NAR ÄN­DÅ!

12.

14.

Ba­ga­geut­rym­met har bå­de skyd­dats och or­ga­ni­se­rats en­ligt Gun­vors eg­na in­ten­tio­ner. Nu fly­ger bå­de kork­mat­ta och hem­gjord ex­tra­hyl­la ut. Jag ren­gör allt, även runt ben­sin­tan­ken och re­serv­däc­ket och lack­bätt­rar se­dan vid hjul­hu­sen.

Em­ble­men var kraf­tigt blek­ta. Ny­till­ver­ka­de finns till bå­de mo­tor­huv och den bak­luc­ka. Med hjälp av en skruv­mej­sel kan jag från in­si­dan tryc­ka ut pig­gar­na som hål­ler em­ble­men på plats. Un­der dem har det sam­lats myc­ket smuts – men ing­en rost! När jag tvät­tat syns en sig­na­tur som satts på mo­tor­hu­ven. Det ser ut som en fem­ma el­ler möj­li­gen ett S – som i Sve­ri­ge?

13. sett för­vand­ling­en för­ut, men häp­nar än­då! Gi­vet­vis har vi nya Firesto­nedäck och nya snyg­ga Bmw-mär­ken till nav­kå­por­na.

Stål­fäl­gar­na på BMW 1502 är snyg­ga, men vå­ra var ros­ti­ga. Vi läm­na­de iväg dem för att de skul­le bläst­ras och pul­ver­lac­ke­ras. Jon har

ADB­MW MASKER

15.

Av­gö­ran­dets dag, kom­mer vår BMW verk­li­gen att bli blank i lac­ken? På J. San­dell Stock­holms Bil­vård bör­jar Ro­bin Rönnlund med att tvät­ta bi­len och se­dan maske­ra allt som in­te får ska­das av po­ler­ma­ski­ner­na el­ler ke­mi­ka­li­er­na som an­vänds vid po­le­ring­en. Ut­i­från hur ox­i­de­rad och re­pig lac­ken är be­stäms vil­ka me­del som ska an­vän­das.

16.

In­nan vi bör­jar med po­le­ring­en ska vi för­sö­ka mins­ka an­ta­let buck­lor ut­an om­lac­ke­ring. Christi­an Lans har ett själv­för­tro­en­de som kom­mer av åra­tal av er­fa­ren­het. Han går ba­ra fram och bör­jar ham­ra med en gum­mi­ham­ma­re och ett don på bak­luc­kan. Än­då an­ser Christi­an att det är sär­skilt svårt med äld­re bi­lar på grund av de­ras tjoc­ka­re plåt och skö­ra­re lack.

17.

Näs­ta buck­la ska tryc­kas ut. Med hjälp av vad Christi­an kal­lar en pad­del får han ut buck­lan. En li­ten buck­la på bak­skär­men för­svin­ner ock­så, men när Christi­an för­sö­ker sig på en stör­re buck­la på fö­r­ar­dör­ren får han ge upp. En balk är i vägen och Christi­an vå­gar in­te lim­ma fast si­na verk­tyg på den gam­la lac­ke­ring­en.

18.

Först en grov­po­le­ring, ro­te­ran­de ma­skin med skum­gum­mitris­sa. Po­ler­med­let väljs ut­i­från hur ox­i­de­rad och re­pig lac­ken är. Ro­bin läg­ger på po­ler­me­del på tris­san, sme­tar ut det på lac­ken och po­le­rar se­dan. Där­ef­ter tor­kar han snabbt bort över­bli­vet po­ler­me­del. ”Lac­ken är mjuk – bra! Den är in­te sär­skilt re­pig el­ler ox­i­de­rad” sä­ger Ro­bin.

Ef­ter den förs­ta po­le­ring­en finns en del po­ler­ro­sor. Ro­bin an­vän­der en fick­lam­pa för att kun­na se or­dent­ligt. Se­dan vid­tar den and­ra om­gång­en po­le­ring med en ro­te­ran­de po­ler­ma­skin, men nu an­vänds en fi­na­re tris­sa och ett fi­na­re po­ler­me­del.

Den tred­je och sista po­le­ring­en sker med en oscil­le­ran­de po­ler­ma­skin som rör sig i ett ore­gel­bun­det möns­ter. Po­ler­med­let som an­vänds är väl­digt fint och nu för­svin­ner de sista re­por­na som de ti­di­ga­re om­gång­ar­na kan ha ska­pat.

I de ka­rak­tä­ris­tis­ka ka­ros­skar­var­na på bak­stam­men har det sam­lats smuts un­der åren. Ro­bin för­sö­ker ren­gö­ra med en sär­skild bors­te. Det blir re­na­re, men här sit­ter smut­sen rik­tigt hårt så helt rent blir det in­te.

20.

21.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.