1502 PÅ STU­DIE­BE­SÖK

KlassikerGuiden - - Renoveringen -

Klas­si­kers pro­jekt med vår BMW 1502 har följts av BMW:S nor­dis­ka hu­vud­kon­tor i Sol­len­tu­na. Där­för blev vi in­bjud­na att vi­sa upp vår 1502 nu när vi kom­mit en så bra bit med att gö­ra iord­ning den.

I hu­vud­kon­to­rets tek­nik­rum sam­la­des ett 40-tal med­ar­be­ta­re. Först fick al­la som vil­le provsit­ta och tit­ta på bi­len ur al­la vinklar. Kom­mu­ni­ka­tions­che­fen Mi­chael de Ge­er be­rät­ta­de om hur vik­tig 02-se­ri­en va­rit för att BMW skul­le över­le­va och ut­veck­las till en stor bil­till­ver­ka­re. Se­dan be­rät­ta­de Klas­si­kers Carl Legelius om hur vi fick chan­sen att kö­pa vår pro­jekt­bil och Jon Rem­mers re­dogjor­de för hur vi ar­be­tat med att åter­stäl­la bi­len med hjälp av ori­gi­nal­de­lar. Många trod­de in­te på oss när vi be­rät­ta­de att lac­ken är den ur­sprung­li­ga och att så myc­ket går att kö­pa nytt från BMW.

Det är in­te al­la fö­re­tag som skul­le ge si­na an­ställ­da chan­sen att de­talj­stu­de­ra en pro­dukt som slu­ta­de till­ver­kas för 38 år sen.

Upp­slut­ning­en var god i BMW Groups in­tern­verk­stad när Klas­si­kers pro­jekt skul­le vi­sas.

Klas­si­kers Carl Legelius be­rät­tar hur kul det är att kö­ra BMW. Pe­ter Mai­er, Tho­mas Forslund, Mi­chael De Ge­er och Ken­neth Forslund på BMW Group Sve­ri­ge har följt Pro­jekt 1502 på nä­ra håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.