SEXMÅNADERSPLANEN

KlassikerGuiden - - Kamrat 110R -

Vår nyvun­ne vän har vis­sa be­hov. Or­gi­nal­lac­ke­ring­en har svår­ku­re­rad blås­bild­ning kring em­blem och skar­var. In­te sto­ra blå­sor. Men den sor­tens blå­sor som krä­ver om­lac­ke­ring för att in­te le­da sitt of­fer till galg­bac­ken. Vi­da­re ska bi­len gås ige­nom me­ka­niskt från topp till tå. Vi sik­tar in­te på nyskick med pul­ver­lac­ke­ring och yt­be­hand­ling av mins­ta slang­kläm­ma. Må­let är att gö­ra bi­len ge­nom­so­lid och myc­ket an­vänd­bar. Förs­ta steg blev att åt­gär­da den söm­ni­ga kopp­lingscy­lin­dern så bi­len kun­de kö­ras hem. Per Lind har oänd­lig er­fa­ren­het av Sko­da och viss­te ex­akt var och vad. Re­dan i det här ske­det anar vi att vår bil är ett myl­ler av in­gen­jörs­mäs­si­ga högt och lågt. Su­per­se­ri­ös och dyr­till­ver­kad ban­jo­kopp­ling i kopp­lingscy­lin­derns in­gång för broms­väts­ka? I and­ra än­den sit­ter slang­en ba­ra på­trädd på broms­väts­ke­be­hål­la­rens ut­gång, ut­an till­stym­mel­se till slang­kläm­ma. Mysteriöst och väl­digt typiskt en­ligt Per, som ock­så ha­de sten­koll på vil­ken tjock­lek snö­re som bäst an­vänds för att åter­mon­te­ra Sko­daru­tor.

Tio snab­ba tag med ho­nings­verk­ty­get ja­ga­de nytt liv i cy­lin­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.