Frå­ga Jul­le!

Ställ di­na frå­gor direkt till vår me­kar­ex­pert Jul­le!

KlassikerGuiden - - Kamrat 110R - Mejla lar­sjul­le@klas­si­ker.nu! LYC­KA TILL/ JUL­LE

Hej Jul­le! Tänk­te frå­ga dig om svets­ning av bil­ram, har köpt en gam­mal ame­ri­kansk Ford från bör­jan av 1950-ta­let. Ra­men är i stort sett väl­digt fin, men det är en del rost­ska­dor på den på ett visst stäl­le, un­ge­fär mitt på ra­men, den vänst­ra bal­ken. En­ligt Fords verk­stads­hand­bok från 1952 ska man läg­ga på plåt i rätt tjock­lek ovan­på ska­dan och häftsvet­sa dit bi­ten – inga helsvet­sar. Man ska ock­så for­ma plå­ten så att den blir som en pil. Vad sä­ger du om svets­ning av bil­ra­mar, vad ska man tän­ka på?

MI­KAEL NI­CAN­DER

Hej Mi­kael! Det var en in­tres­sant frå­ge­ställ­ning men jag hål­ler nog in­te med din verk­stads­hand­bok fullt ut. 1952 var det sä­kert rätt med tan­ke på då­ti­dens väg­stan­dard och fram­förallt svets­tek­nik. På den ti­den var det ju vik­tigt att en ram kun­de flexa ut­an att spric­ka sön­der och gas- el­ler elsvets var det en­da till­gäng­li­ga om man in­te ni­ta­de ihop kon­struk­tio­nen. Det känns in­te hel­ler spe­ci­ellt rätt idag att läg­ga en ”lapp ovan­på ska­dan”. Man pil­for­ma­de plå­ten för att för­hind­ra sprick­bild­ning­ar och för­de­la ut spän­ning­ar.

Med en mo­dern mig/mag- el­ler tig-svets så blir vär­me­sprid­ning­en myc­ket mind­re och du kan ha en hund­ra­pro­cen­tig kon­troll på smäl­tan. Jag skul­le ka­pa bort den då­li­ga plå­ten, till­ver­ka en ny bit i sam­ma tjock­lek och pas­sa in med en till ett par mil­li­me­ters spalt. Punk­ta fast plåt­bi­ten och se­dan helsvet­sa kant i kant. Jag bru­kar an­vän­da tryck­luft att ky­la med men på en ram från 1950-ta­let kan du ösa på rätt bra med en mig/mag in­nan det är risk att det skall slå sig. Tänk även på att av­las­ta ra­men med ex­em­pel­vis stra­te­giskt pla­ce­ra­de pall­boc­kar så den in­te “säc­kar ihop” om du ka­par bort myc­ket av ra­mens bä­rig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.