Bryt in­te ihop!

Är du själv den största va­ri­a­beln i tänd­sy­ste­met?

KlassikerGuiden - - Renoveringen - jon.rem­mers@klas­si­ker.nu JON REM­MERS

Tänd­sy­ste­met i en bil be­står av många kom­po­nen­ter och ked­jan är ald­rig star­ka­re än dess sva­gas­te länk. I ett äld­re sy­stem med bry­ta­re är den sva­gas­te län­ken så gott som all­tid just brytaren.

Vid var­je biltur slår den till och från ström till tändspo­len tu­sen­tals gång­er. Fle­ra va­ri­ab­ler på­ver­kar hur väl en bry­ta­re kan ut­fö­ra sitt jobb. Hål­ler den ens god kva­li­tet? Jäm­för gär­na en ny­till­ver­kad bry­ta­re med en oan­vänd gam­mal ori­gi­nal­del. Du fin­ner san­no­likt att den gam­la är myc­ket mer ex­akt i sitt ut­fö­ran­de. Den lil­la glid­klac­ken är till­ver­kad i ett fi­ber­ma­te­ri­al till skill­nad från det plast­ma­te­ri­al som of­ta sit­ter på en ny­till­ver­kad bry­ta­re. Bry­tar­spet­sar­na – kon­tak­ty­tor­na som bry­ter ström­men till spo­len – var förr näs­tan som en själv­klar­het till­ver­ka­de av vol­fram el­ler nå­gon an­nan näs­tan out­slit­lig me­tall. Idag är dy­ra me­tal­ler än­nu dy­ra­re och det är in­te själv­klart att brytaren du hand­lat har be­gå­vats med spet­sar av det rät­ta vir­ket.

Kanske är det du själv som bi­lä­ga­re som är den all­ra största va­ri­a­beln i ett bryt­ar­ba­se­rat tänd­sy­stem. Bry­ta­rens ar­be­te är ma­nu­ellt. Den är me­ka­niskt län­kad till mo­torn via glid­klac­ken och för­de­la­rax­elns noc­kar.

Där det finns ett me­ka­niskt ar­be­te finns ock­så ett sli­tage. När glid­klac­ken slits mins­kar bry­tarav­stån­det och mo­torn får mind­re för­tänd­ning. Mo­torn känns seg, sur – jät­tetrå­kig. Du som bi­lä­ga­re mås­te pe­ri­od­vis ju­ste­ra brytaren om tänd­sy­ste­met ska bi­be­hål­la sin tänd­punkt. El­ler be­ta­la en verk­stad för job­bet. Hur of­ta be­ror till stor del på hur god kva­li­tet brytaren hål­ler. För många är det här en själv­klar­het. För and­ra är det li­ka främ­man­de som att åka till må­nen – och då kan bry­tar­lös tänd­ning va­ra myc­ket väl in­ve­ste­ra­de peng­ar. En om­bygg­nads­sats kos­tar en dryg tu­sen­lapp, sam­ma peng­ar som det kan kos­ta att lå­ta en me­ka­ni­ker äg­na två tim­mar åt att lä­ra sig hur man ju­ste­rar bry­ta­re på en mo­dern verk­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.