TILL­BA­KA TILL ORI­GI­NA­LIDÉN

Så där, nu är det dags att mon­te­ra al­la nya ro­li­ga de­lar från BMW – ori­gi­nal ner på slang­kläms­ni­vå. Som vi har sett fram emot det här!

KlassikerGuiden - - Renoveringen - TEXT & FO­TO JON REM­MERS

u har al­la de de­lar vi be­ställt från BMW an­länt – och vil­ka de­lar se­dan! Var­je li­ten slang­kläm­ma har en in­stämp­lad lo­go­typ med sti­li­se­ra­de pro­pel­ler. Al­la de­lar med märk­ning­en ”ma­de in Ger­ma­ny” är ny­till­ver­ka­de i BMW:S re­gi. De­lar märk­ta med ”ma­de in W. Ger­ma­ny” är gam­la ori­gi­nal­de­lar från den tid då det var vik­tigt att skil­ja mel­lan det öst­ra och väst­ra Tyskland – över­le­va­re som le­gat och sam­lat damm på nå­gon tysk la­ger­hyl­la. Vän­tat, på..? Oss?

Det känns näs­tan overk­ligt. Vi ska skru­va ihop vår BMW ute­slu­tan­de med ori­gi­nal­de­lar från BMW. Att det ens är möj­ligt be­ror på det hår­da ar­be­te BMW lagt ner på att byg­ga upp sin ve­te­ran­or­ga­ni­sa­tion. Det finns många oan­vän­da ori­gi­nal­de­lar i värl­den – till al­la mär­ken. Det som sak­nas är så gott som all­tid en för­teck­ning över vad som lig­ger var.

Det finns en poäng i att ba­ra an­vän­da ori­gi­nal­de­lar till vår BMW 1502. Vi köp­te bi­len av dess förs­ta äga­re Gun­vor Hed­ström på Got­land i som­ras. Skic­ket är näs­tan osan­no­likt bra. BMW med 02 i mo­dell­be­teck­ning­en är bi­lar som of­ta bu­sats sön­der. De har många gång­er haft ti­o­tals äga­re som al­la sökt sät­ta sin all­de­les egen prä­gel på åk­do­net. För den som re­no­ve­rar hand­lar pro­jek­tet of­ta om att åter­stäl­la om­må­la­de mä­tar­tav­lor och små­de­tal­jer som tap­pats bort på vä­gen.

Det är synd. Det här är bi­lar som för­med­lar en myc­ket spe­ci­ell käns­la av me­ka­nisk per­fek­tion. Det finns knap­past nå­gon slang som kun­nat dras på ett mer ge­nom­tänkt sätt. Kon­taktstyc­ken, an­slut­ning­ar – allt man tar i känns oer­hört ge­di­get och so­litt, ut­an att för den skull va­ra klum­pigt. Det känns på många sätt som att de in­gen­jö­rer som kon­stru­e­ra­de den här ma­ski­nen fort­fa­ran­de bor kvar i den. Stan­nar in­gen­jö­rer­na och den rät­ta käns­lan kvar om vi fyl­ler bi­len till bred­den med re­pro­de­lar till låg­pris?

Nej, vår BMW är ett pro­jekt att be­ta av i sam­ma an­da som de som kon­stru­e­ra­de bi­len. Vi för­sö­ker va­ra kon­se­kven­ta i vad vi by­ter och vad vi spa­rar. Må­let är en BMW 1502 så till­för­lit­lig att vi kan lå­na ut den till vem som helst för vil­ken re­sa som helst. Och nu bör­jar vi med ett av de all­ra ro­li­gas­te pro­jek­ten – vi ska flyt­ta al­la nya fi­na de­lar från kar­tong­er­na till mo­tor­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.