Ca­mil­las plan gick i kras: ”Väl­kom­men till se­mester­klub­ben”

Det blev ing­et av Ca­mil­las dröm om en häl­so­sam semester.

Klick! - - KLICKTUELLT - Lou­i­se Flinck

Det är många som bör­jar med si­na som­mar­pla­ner re­dan vid ny­år. Då ska det svet­tas på gym­met för att få be­ach 2017-kroppen. I feb­ru­a­ri har det åter­gått till det nor­ma­la. Men se­dan tar många nya tag och tän­ker att det nya, nyt­ti­ga li­vet ska bör­ja på se­mestern. En som gjort pre­cis det­ta är ­Ca­mil­la Läck­berg, 42. På Instagram be­rät­tar hon om si­na som­mar­pla­ner. ”Min plan för den här som­ma­ren var att äta nyt­tigt. Kom­ma i gång re­jält med trä­ning­en igen. Skaf­fa fi­na nag­lar. Gö­ra in­pack­ning­ar o få hår som i Ti­motej­re­kla­men. An­sa bi­ki­ni­lin­jen på en re­li­giös ni­vå.” Men pre­cis som för många and­ra så kom li­vet emel­lan.

”Gick så där med den pla­nen. Fem kg plus, nag­lar som bäst göms bakom ryg­gen, hå­ret har fått en grön­ak­tig ny­ans av klo­ret – och bi­ki­ni­lin­jen ger en flas­h­back till ’ That 70’s show’... Men ja, that’s li­fe. Men NÄSTA som­mar! DÅ min­sann!!”

Ca­mil­la Läck­bergs ärliga er­kän­nan­de har fått hen­nes föl­ja­re att jub­la igen­kän­nan­de.

” Väl­kom­men i se­mester­klub­ben”, ”Du är verk­li­gen helt un­der­bar”, och ” Tack för att du är så jäk­la öp­pen, är­lig och stört­skön!”, är någ­ra av kom­men­ta­rer­na.

Ti­di­ga­re i som­mar har det spe­ku­le­rats kring om Läck­berg är gra­vid, kanske be­ro­en­de på de där fem ki­lo­na hon plus­sat un­der se­mestern.

”Plöts­ligt mas­sa spe­ku­la­tio­ner från di­ver­se håll om gra­vi­di­tet. Vet inte rik­tigt var­för, kanske nån olyck­lig ka­mera­vin­kel, kanske nån klän­nings­mo­dell som puf­far upp kring mid­jan, kanske li­te upp­blåst mensmage på nån bild. Men kan de­men­te­ra gra­vi­di­tet å det kraf­ti­gas­te”, skri­ver ­Ca­mil­la Läck­berg un­der en Instagram­bild där hon po­se­rar i en ny fla­ming­omönst­rad bi­ki­ni.

Bi­ki­ni­lin­jen ger en flas­h­back till ’That 70’s show’.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.