Ska ha vi­sat snop­pen, taf­sat och sagt ”ho­ra” till gäs­ter. An­ders Borg i stor

Klick! - - BREAKING NEWS -

Ing­en som be­fun­nit sig i Sve­ri­ge den se­nas­te vec­kan kan väl ha mis­sat skan­da­len kring för­re fi­nans­mi­nis­tern An­ders Borg, 49, som gick på fest i skär­går­den, drack för myc­ket och spå­ra­de ur.

Borg ska ha grep­pat man­li­ga fest­del­ta­ga­re mel­lan be­nen, ha­lat fram sin pe­nis och ve­lat ha mät­nings­täv­ling och kal­lat kvinn­li­ga gäs­ter för ho­ra och slam­pa.

När An­ders skul­le gå och läg­ga sig blev han till­de­lad en li­ten stu­ga läng- re bort. Nå­got som inte föll ho­nom på läp­pen och han ska då ha ho­tat vär­den.

– Han var väl­digt full och väl­digt för­ban­nad. Han be­ted­de sig oer­hört il­la. Det var myc­ket obe­hag­ligt att se, sä­ger en gäst till Af­ton­bla­det.

An­ders Borg själv sä­ger att han inte minns nå­got av hän­del­ser­na, men bad efter Af­ton­bla­dets av­slö­jan­de om ur­säkt på Fa­ce­book.

”Jag var på fest i hel­gen och drab­ba­des av en black­out. Jag dric­ker inte mer än de fles­ta men har va­rit un- der hård press de se­nas­te må­na­der­na och det mås­te ha ta­git ut sin rätt”, skri­ver han, och fort­sät­ter:

”Jag har fått hö­ra i ef­ter­hand att jag be­ted­de mig myc­ket olämp­ligt. Jag vill upp­rik­tigt be om ur­säkt till de när­va­ran­de som tog il­la vid sig. Kän­ner stor be­svi-

Jag var på fest i hel­gen och drab­ba­des av en black­out.

kel­se och ång­er över mitt be­te­en­de.” An­ders Borg har även sagt att han ska sö­ka hjälp efter skan­da­len.

– Jag vill gär­na til�läg­ga att jag na­tur­ligt­vis kom­mer ta hjälp och stöd för att säk­ra att det­ta inte upp­re­pas, sä­ger han till Da­gens In­du­stri. Fäst­mön Dominika Peczyn­ski, 46, be­rät­tar på Fa­ce­book att hon inte såg

Fo­to: LOTTE FERNVALL

Efter skan­da­len på fes­ten i Stock­holms skär­gård skrev An­ders Borg på Fa­ce­book: ”Jag vill upp­rik­tigt be om ur­säkt till de när­va­ran­de som tog il­la vid sig.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.