Fyl­leskan­dal

Klick! - - BREAKING NEWS - Lou­i­se Flinck

vad som hän­de, men stöt­tar sin sam­bo fullt ut.

”Jag äls­kar dig An­ders, vet att det inte var ditt rät­ta jag som vi­sa­de sig”, skri­ver hon och slår till­ba­ka mot an­kla­gel­ser­na om kvin­no­hat:

”An­ders kvin­no­syn är till hund­ra pro­cent sund. Han är en snäll, om­tänk­sam och myc­ket jäm­ställd sam­bo.”

Efter den förs­ta ur­säk­ten har ­bå­de Dominika och An­ders bac­kat nå­got, och för­sva­rar sig nu i stäl­let.

” Vi bad om ur­säkt för sä­ker­hets skull, ut­an att ha en bild av det som hänt. Nu har bil­den klar­nat”, skri­ver Dominika på Fa­ce­book och för­kla­rar att det en­da hon vet är att fäst­man­nen var otrev­lig mot vär­den och hans vä­nin­na när de följ­de dem till stu­gan där de skul­le so­va. Da­gen efter råd­de spänd stäm­ning, och Dominika bad då An­ders att be vär­den och vär­din­nan om ur­säkt och åk­te se­dan hem.

”Efter det vet ing­en rik­tigt vad som hänt ut­om att en enorm ryk­tes­sprid­ning ta­git fart”, skri­ver Dominika.

An­ders Borg po­li­san­mäl­des, men för­un­der­sök­ning­en la­des ner. Skan­dal­ny­he­ten har dock lett till att An­ders läm­nar sitt upp­drag som vice ord­fö­ran­de i Kin­ne­vik och sty­rel­se­le­da­mot i bo­la­get Bi­ma, ”av om­sorg” om bo­la­get”, skri­ver han på Fa­ce­book. Borg har även läm­nat sitt upp­drag som se­ni­or­råd­gi­va­re på stor­ban­ken Ci­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.