’Jag kän­de mig en­sam’

Per­nil­la Wahl­gren om mu­si­ken och brå­ken med Bi­an­ca.

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Per­nil­la Wahl­gren, 49, slog ige­nom stort som 17-åring när hon med­ver­ka­de i Me­lo­di­festi­va­len med nu­me­ra kul­ti­ga lå­ten ”Pi­ca­dil­ly Cir­kus”. – Det blev så him­la stort. Det var jät­te­ro­ligt när jag stod på scen och när jag slog folk­parks­re­kord. Men jag kän­de mig ­en­sam när jag klev av sce­nen, sä­ger Per­nil­la i pod­den ”Vär­vet”. Hon be­rät­tar även att hon, till skill­nad mot sin son Ben­ja­min, 19, som skri­ver au­to­gra­fer i fle­ra tim­mar, var gans­ka dryg när hon slog ige­nom. – Jag har bli­vit skö­na­re som män­ni­ska ju mer jag öpp­nat upp mig.

Även om skiv­för­sälj­ning­en dip­pat så är det ing­et som knäc­ker Per­nil­la.

– Folk vill än­då ba­ra hö­ra ”Pi­ca­dil­ly Cir­kus”, var­för göra ny mu­sik då? ­frå­gar hon.

Så Per­nil­la har gått från mu­si­ken till att fo­ku­se­ra mer på blog­gen, pod­den, ­de­sign och tv. I höst rul­lar en ny om­gång av ” Wahl­grens värld” i gång där Per­nil­la och dot­tern ­Bi­an­ca, 22, står i fo­kus. En re­la­tion som in­te är helt frik­tions­fri.

”Ibland tär det ju även på min och mam­mas re­la­tion att spe­la in var­je dag”, skri­ver Bi­an­ca i sin blogg. Nå­got som Per­nil­la ver­kar kun­na skri­va ­un­der på. I se­nas­te av­snit­tet av ­pod­den ” Wahl­gren och Wi­stam” be­rät­tar hon om sitt se­nas­te bråk med dot­tern. An­led­ning­en var att ­Bi­an­ca läg­ger sig i hur hen­nes mam­ma upp­fost­rar de yng­re sys­ko­nen och tyc­ker att Per­nil­la har för hår­da reg­ler.

– Jag tyc­ker att det är för­äld­rar­nas roll att upp­fost­ra, och jag tyc­ker in­te att sys­ko­nen ska läg­ga sig i, slår ­Per­nil­la fast.

Det tär på ­re­la­tio­nen att spe­la in var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.