GW: ’Du är en usel ama­tör’

Leif GW Pers­son tyc­ker till om An­ders Borgs fyl­leskan­dal.

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Det är många som har haft åsikter kring An­ders Borgs, 49, fyl­leskan­dal där han ­vi­sa­de snop­pen. En av de se­nas­te tyc­kar­na är Leif GW Pers­son, 72, som i Ex­pres­sen gör en ana­lys av kväl­len.

”Snitt­nyk­ter­he­ten bland de ­vux­na del­ta­gar­na är låg. Dess­utom det van­li­ga dry­ga halv­dus­si­net som pud­rat nä­san, dra­git i sig en holk el­ler knaprat bå­de upp­åt och ner­åt”, skri­ver han.

GW fun­de­rar även över Borgs pe­nis­stor­lek:

”Den av mi­na upp­gifts­läm­na­re som jag till­mä­ter störst vär­de – tro­gen lä­sa­re av mi­na ro­ma­ner se­dan länge – me­nar att min gam­le ro­man­hjäl­te Evert Bäck­ström, man­nen med Su­per­sa­la­min, in­te på mins­ta vis skul­le ha känt sig ho­tad.”

Som slut­kläm kom­mer pro­fes­sorn med någ­ra trös­tens ord till den bort­gjor­de ex-mi­nistern.

”Jäm­fört med mig – i min krafts da­gar – är du en usel ama­tör och mer tröst än så kan jag in­te ge dig”, skri­ver Leif GW Pers­son.

Fo­to: SOFIA NAHRINGBAUER

Leif GW Pers­son jäm­för An­ders Borgs fyl­la med sig själv i ”sin krafts da­gar”.

Fo­to: LOTTE FERNVALL

An­ders Borg blev full och vi­sa­de kö­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.