Till­sam­mans — igen!

Klick! - - Breaking News -

På vi­ta du­ken blev de år­hund­ra­dets kär­lekspar i fil­men ” Ti­ta­nic” 1997. Men även ­privat har, Le­o­nar­do DiCaprio, 42, och Kate Win­s­let, 41, star­ka käns­lor för varand­ra.

Nu har de synts till­sam­mans igen i Saint-Tro­pez, där Le­o­nar­do hyrt en lyx­vil­la i sam­band med sin väl­gö­ren­hets­ga­la DiCaprio-founda­tion cha­ri­ty ga­la.

På bil­der­na från se­mestern syns de bland an­nat med ar­mar­na runt varand­ra.

Pro­fes­sio­nellt så åter­före­na­des Leo och ­Kate som kär­lekspar i ­” Re­vo­lu­tio­na­ry ro­ad” 2008. Då vann Kate en Gol­den glo­be för sin roll och kär­leks­för­kla­ring­en till Le­o­nar­do var över­sval­lan­de i tack­ta­let.

– Jag har äls­kat dig i 13 år. Jag ­äls­kar dig av he­la mitt hjär­ta. Jag gör verk­li­gen det, sa Kate på Gol­den ­glo­be­ga­lan. Även Le­o­nar­do har be­rät­tat om si­na käns­lor för Kate i fle­ra in­ter­vju­er. – Vår ke­mi kom na­tur­ligt. Vi är li­te äldre och li­te klo­ka­re men på det sto­ra he­la är vi sam­ma män­ni­skor som vi var när vi var 21 år gam­la. Vi skrat­tar åt sam­ma sa­ker. Kate lå­ter ald­rig mig ta mig själv på för stort all­var, även om jag vill göra det, har han sagt till Pe­op­le.

Nu me­nar fle­ra ame­ri­kans­ka me­di­er att pa­rets käns­lor för varand­ra över­gått i het ro­man­tik. Tid­ning­en New Idea skri­ver att ”Kate Win­s­let är Le­os sto­ra kär­lek” och en käl­la till Star av­slö­jar att det va­rit på gång länge.

– Än­da se­dan dag ett har ­Le­o­nar­do haft väl­digt star­ka käns­lor för Kate. Han tyck­te att hon var den ­vack­ras­te kvin­nan han nå­gon­sin sett, och det tyc­ker han fort­fa­ran­de. Un­der årens

Vän­skap­lig om­fam­ning, el­ler? Kate Win­s­let och Le­o­nar­do DiCaprio väns­la­des i skug­gan un­der se­mestern i Saint-Tro­pez.

Okänd vän­nin­na var ock­så med i skug­gan.

Leo och Kate på Oscars­ga­lan 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.