Är Or­lan­do och Ka­ty ihop igen? Su­per­pa­ret sågs my­sa på kon­sert

”De go­sa­de stör­re de­len av kväl­len. Hon satt i hans knä.”

Klick! - - Klicktuellt - Ag­ne­ta El­me­gård

Är pa­u­sen över? Ka­ty Per­ry, 32, och Or­lan­do Bloom, 40, med­de­la­de i ett ge­men­samt ut­ta­lan­de i feb­ru­a­ri att de ”skul­le ta en re­spekt­full och kär­leks­full pa­us”. Då ha­de pa­ret dej­tat i ett års tid och ha­de vid det la­get fått in­ter­net att ko­ka av kär­leks­bil­der­na på de­ras in­ti­ma se­mes­ter på Sar­di­nen där Or­lan­do sågs padd­la na­ken på en sur­fing­brä­da. Men nu ver­kar kär­le­ken blomst­ra igen. Ka­ty och Or­lan­do höll varand­ra i han­den och väns­la­des på Ed She­e­rans, 26, kon­sert i Los Ang­e­les ny­li­gen. – De såg verk­li­gen ut att va­ra till- sam­mans igen. De go­sa­de stör­re de­len av kväl­len. Hon satt i hans knä och de kyss­tes, sä­ger ett ögon­vitt­ne till E News.

Stjär­nor­na för­sök­te döl­ja si­na an­sik­ten med hjälp av ba­se­ball­kep­sar, men fång­a­des på bild av fle­ra kon­sert­be­sö­ka­re.

Men ba­ra någ­ra da­gar innan Ed She­e­ran-kon­ser­ten syn­tes Ka­ty Per­ry my­sa med Ro­bert­Pattin­son, 31, på re­stau­rang­en WeHo i Sun­set to­wer ho­tel i West Hol­ly­wood. Och någ­ra da- gar ef­ter det dök det upp bil­der på Ro­berts flick­vän se­dan tre år till­ba­ka, sång­ers­kan Tah­li­ah ”FKA Twigs” Debrett Bar­nett, 29, till­sam­mans med den frans­ke mo­del­len Bri­euc Brei­tenste­in, 20, på Ibi­za. Pa­ret syn­tes gå och stå väl­digt nä­ra varand­ra och det ryk­tas att det är en hämnd mot Ro­bert.

Ka­ty och Pattin­son har om­gär­dats av dej­tingryk­ten än­da se­dan 2012 och när ra­di­o­pro­fi­len Ho­ward Stern, 63, ny­li­gen frå­ga­de Ro­bert om han fort­fa­ran­de är för­lo­vad med FKA Twigs fick han det kryp­tis­ka sva­ret ”typ”.

De såg verk­li­gen ut att va­ra till­sam­mans igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.