Lun­dells äk­ten­skap är över: ’Vi är fort­fa­ran­de go­da vän­ner’

Och skil­jer sig men fortsätter att job­ba ihop.

Klick! - - Klicktuellt - Ag­ne­ta El­me­gård

Tre år var de gif­ta. Men nu skil­jer sig mu­si­kern Ulf Lun­dell, 67, och fo­to­gra­fen Sofia Lun­dell, 41. Pa­ret har läm­nat in en ge­men­sam skils­mäs­so­an-sö­kan till Ystad tings­rätt. I an­sö­kan upp­ger de att de vill att do­men ska med­de­las ut­an be­tän­ke­tid. I ett mejl till Nö­jes­bla­det skri­ver Ulf att de trots skils­mäs­san är och för­blir go­da vän­ner. ”Sofia och jag har gått skil­da vägar, men vi är fort­fa­ran­de go­da vän­ner, go­da gran­nar och vi ar­be­tar fort­fa­ran­de till­sam­mans med kons­ten på nä­tet och i gal­le­ri­et i Sim­rishamn”, skri­ver han.

Ulf och Sofia träf­fa­des 2010 och gif­te sig på Ös­ter­len i mars 2014. De ar­be­tar till­sam­mans på gal­le­ri­et Rock­he­ad art på Ös­ter­len.

Ulf Lun­dell har med åren fått en mind­re ro­man­tisk bild av kär­leks­re­la­tio­ner.

”I grun­den styrs vi av käns­lor, alla män­ni­skor är ro­man­ti­ker, men dom fles­ta av oss är nog som mest ro­man­tis­ka i yng­re år än där jag be­fin­ner mej i dag”, skri­ver han.

Ulf vill nu kon­cen­tre­ra sig på låt­skri­ve­ri men öpp­nar även upp för en re­sa sö­derut. Han är be­svi­ken på den då­li­ga som­ma­ren och låg­tryc­ken som par­ke­rat sig över Skå­ne i år.

”Jag ar­be­tar, skri­ver var­je dag, går till atel­jén, syss­lar med li­te låttex­ter. Och som den här som­ma­ren sett ut så mås­te jag nog för­sö­ka ta mej till ett salt hav ne­re i Sö­dern. Jag läng­tar ef­ter sol och salt­vat­ten.”

De fles­ta av oss är nog mest ro­man­tis­ka i yng­re år.

Foto: INSTAGRAM Foto: ANDREAS HILLERGREN Foto: ANDREAS HILLERGREN

Sofia Lun­dell på gal­le­ri­et Rock­he­ad art. Ulf Lun­dell och Sofia Lun­dell skiljs som vän­ner och fortsätter att job­ba i hop med gal­le­ri­et och kons­ten. Ef­ter den då­li­ga som­ma­ren läng­tar Ulf ef­ter sol och bad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.