Bin­go – den nak­na koc­ken

Klick! - - Klicktuellt - Ag­ne­ta El­me­gård

En till kil­le som har vi­sat snop­pen. Fast in­te på en fest, ut­an hem­ma i kö­ket. Till­sam­mans med en mix­er. Det var när Bin­go Rimér, 42, skul­le li­ve­sän­da på Instagram som miss­ta­get var fram­me. Flick­fo­to­gra­fen gjor­de i klip­pet en grön smoot­hie och rik­tigt upp­märk­sam­ma föl­ja­re kun­de då se att Bin­go var na­ken ef­tersom hans snopp re­flek­te­ra­des i blen­dern. Nå­got som liv­ligt kom­men­te­ra­des av hans föl­ja­re. Bin­go val­de att ra­de­ra klip- pet och tog till or­da i ett nytt in­lägg. ”Nu tän­ker sä­kert många att jag gjor­de det­ta med flit och till er kan jag ba­ra sä­ga. Jag är långt ifrån li­ka väl­ut­rus­tad som Mar­tin Björk. Ha­de jag haft en re­jält stor snopp så ha­de jag ’rå­kat’ vi­sa upp den he­la da­gar­na för er, ha­ha. Så är in­te fal­let och Katrin det kan mi­na ex­fru­ar in­ty­ga. bru­ka­de sä­ga när vi brå­ka­de. – Du har ju var­ken en stor plån­bok el­ler en stor snopp! – Vad ska jag med dig till? Sen skrat­ta­de hon som en ond­ske­full häxa i en Dis­ney­film”, skri­ver han.

Fo­to: IBL

Fo­to­gra­fen Bin­go Rimér mix­ar smoot­hie i ba­ra mäss­ning­en. Sofia Hellqvist är mo­dell, ut­bil­dad yo­ga­lä­ra­re. Ex­frun Katrin Zy­to­mi­ers­ka kan in­ty­ga att Bin­go in­te har nå­got att skry­ta med.

Fo­to: IBL

Nya Vi­king­ar­nas sång­a­re Ken­neth Wahl­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.