’Alla tror att de kom­mer att åter­före­nas’

Ange­li­na Jo­lie och Brad Pitt sägs ha av­bru­tit skils­mäs­san.

Klick! - - Klicktuellt - Ag­ne­ta El­me­gård

Har Ange­li­na Jo­lie, 42, och Brad Pitt, 53, tryckt på pa­us­knap­pen för skils­mäs­san? Just nu fö­re­kom­mer det vil­da spe­ku­la­tio­ner i ame­ri­kans­ka me­di­er om Hol­ly­wood­pa­ret lyc­kats gå från den in­fek­te­ra­de vård­nads­tvis­ten till att kanske va­ra på väg att lap­pa ihop ett och an­nat. An­led­ning­en är – att just ingen­ting hän­der.

En­ligt vec­ko­tid­ning­en Us We­ek­ly har ing­en av par­ter­na dri­vit på skils­mäs­so­för­hand­ling­ar­na.

– Skils­mäs­san har av­bru­tits. De har in­te gjort nå­got för gå vi­da­re på fle­ra må­na­der och ing­en tror att de nå­gon­sin kom­mer att göra det, sä­ger en käl­la till tid­ning­en.

Or­sa­ken ska va­ra att Brad upp­rik­tigt vi­sat ång­er över den livs- stil med al­ko­hol och dro­ger som han ha­de un­der äk­ten­ska­pet med Jo­lie, och som han nu ska ha lagt bakom sig.

En be­kant till Jo­lie upp­ger i Us We­ek­ly att hans änd­ra­de in­ställ­ning har im­po­ne­rat på skå­de­spe­lers­kan.

Dess­utom ska Ange­li­na ti­di­ga­re ha sagt att hon skul­le över­vä­ga en åter­för­e­ning ”om han vi­sa­de in­tres­se av att ta hand om en fa­milj”.

Käl­lan upp­ger att allt Jo­lie nå­gon­sin öns­ka­de var att Pitt skul­le slu­ta dric­ka.

– Alla tror att de kom­mer att åter­före­nas. Det skul­le in­te för­vå­na nå­gon om de med­de­lar att de drar till­ba­ka skils­mäs­san och för­sö­ker kom­ma över­ens, sä­ger upp­gifts­läm­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.