Det här är alz­hei­mers sjuk­dom

Klick! - - Kropp & Själ! -

Alz­hei­mers sjuk­dom är den van­li­gas­te de­mens­sjuk­do­men och ut­gör mel­lan 60 och 70 pro­cent av alla fall. Vid alz­hei­mer förtvi­nar nerv­cel­ler­na i hjär­nan, spe­ci­ellt i re­gi­o­ner där min­net sit­ter. I dag finns det inga kän­da lä­ke­me­del som bo­tar sjuk­do­men.

Var tred­je se­kund in­sjuk­nar nå­gon i värl­den i en de­mens­sjuk­dom.

I ju­ni 2017 läm­na­de So­ci­al­sty­rel­sen in ett un­der­lag till re­ge­ring­en om pri­o­ri­te­ra­de in­sat­ser in­om alz­hei­mer­vår­den fram till 2022.

Fo­to: IBL Fo­to:INSTAGRAM Käl­la:Alz­hei­mers­fon­den

Fest­fix­a­ren Mi­chael Bin­de­felds mam­ma har ef­ter lång tids kamp mot alz­hei­mers sjuk­dom som­nat in. För ett år se­dan blev Mi­cael och ma­ken Nick­las för­äld­rar till Si­me­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.