’Ha­de knappt ­nå­gon per­son­lig­het kvar’

Bin­de­felds mam­ma har gått bort i alz­hei­mers sjuk­dom.

Klick! - - Kropp & Själ! - Ag­ne­ta El­me­gård

Fest­fix­a­ren Mi­cael Bin­de­f­eld, 57, med­de­lar i ett Instagram­in­lägg att han mist sin mam­ma i svi­ter­na av ­alz­hei­mers sjuk­dom. I inlägget be­skri­ver han sin mam­ma som en so­ci­al per­son med ett ak­tivt liv som äls­ka­de att la­ga mat och of­ta bjöd hem vän­ner på mid­da­gar. Hon bru­ka­de ta med Mi­cael och hans bror till bo­ta­nis­ka träd­går­dar, teat­rar och mu­se­er.

”Hon var full av liv, ett so­ci­alt ge­ni, öp­pen­sin­nad och hon såg ef­ter mig och min bror”, skri­ver han i det käns­lo­sam­ma inlägget på Instagram.

Han be­rät­tar ock­så att mam­man ha­de di­a­gno­sen alz­hei­mer och att hen­nes per­son­lig­het för­änd­ra­des de se­nas­te tio åren. Att hon på grund av sjuk­do­men för­svann in i en an­nan värld, och att hon till slut ”knappt ha­de nå­gon per­son­lig­het kvar”.

” Vi bad all­tid och hop­pa­des att hon in­te var med­ve­ten om vil­ket hemskt till­stånd hon var i”, skri­ver Mi­cael i inlägget.

Sam­ti­digt som han ut­tryc­ker en lätt­nad över att hon fått som­na in blir sor­gen dubbel över att hans mam­ma ald­rig fick lä­ra kän­na so­nen Si­me­on, 1, som han har till­sam­mans med ma­ken Nick­las Si­gurds­son, 47.

”Jag tac­kar hen­ne för allt hon gav mig och för att hon all­tid trott på mig och för att hon all­tid stöt­ta­de mig!! Vi­la i frid!!” av­slu­tar han Instagram­in­läg­get.

Mi­caels pap­pa gick bort 2011 i en stro­ke.

Mi­cael be­rät­ta­de om sin mam­mas bort­gång i ett rö­ran­de in­lägg på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.