Us­her stäms — för her­pes

21-årig tre­barns­mam­ma stäm­mer ar­tis­ten för ”kränk­ta rät­tig­he­ter”.

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Nu är det dags för ar­tis­ten Us­hers, 38, her­pes att luf­tas of­fent­ligt igen. Ar­tis­ten blev stämd så sent som i april på först 80 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket se­dan dubb­la­des till 160 när kvin­nan fak­tiskt tes­ta­de po­si­tivt för her­pes. Nu har tre nya an­kla­gel­ser mot Us­her dykt upp för att han ska ha haft sex ut­an att be­rät­ta att han har vi­ru­set. Till skill­nad från i Sve­ri­ge där sjuk­do­men in­te ly­der un­der smitt­skydds­la­gen, är det lag i Ka­li­for­ni­en att in­for­me­ra sex­part­ners om att man har her­pes.

En av de tre, två kvin­nor och en man, som an­kla­gar Us­her är 21-åri­ga Qu­an­ti­sia Sharp­ton­som sä­ger att hon ha­de sex med Us­her på sin 19-års­dag. Hon ska ha mött ho­nom på en kon­sert och se­dan åkt till hans ho­tell. ­Li­sa Bloom, som är ad­vo­kat till alla tre, har dock sagt att ba­ra en av hen­nes kli­en­ter har smit­tats av her­pes. Tre­barns­mam­man Sharp­ton har tes­tat ne­ga­tivt. Hon skrev dess­utom på sin Fa­ce­book ett par vec­kor innan hon an­mäl­de Us­her att ”jag be­hö­ver peng­ar”. Qu­an­ti­sia sä­ger i ett ut­ta­lan­de att hon stäm­mer Us­her för att ”hen­nes rät­tig­he­ter har bli­vit kränk­ta” och att hon in­te skul­le ha haft sex med stjär­nan om hon viss­te att hon even­tu­ellt kun­de bli smit­tad, skri­ver Daily Mail.

En­ligt stäm­ning­en ska Us­her ha haft va­gi­nalt sex med minst en av kvin­nor­na och ”oskyd­dat sex” med man­nen. De tre sä­ger i sin stäm­nings­an­sö­kan att de ha­de sex med stjär­nan för att de trod­de att de kun­de li­ta på ho­nom, för att han är känd och re­spek­te­rad. Men att de ”li­dit av stress och för­lä­gen­het ef­ter att ha fått re­da på att de kanske ex­po­ne­rats för den obot­li­ga sex­u­ellt över­för­ba­ra sjuk­do­men”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.