”Jag kom­mer in­te ta mind­re plats”

San­na Ni­el­sen har fått hård kri­tik och An­ders Pihl­blads iden­ti­tet stals.

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Nu är ”Allsång på Skansen” över för i år. Som van­ligt in­ne­höll det myc­ket sång, men även en del ra­bal­der.

I näst sista av­snit­tet föll ka­me­ra­man­nen Gö­ran Lidén hand­löst ner från sce­nen ef­ter att ha miss­be­dömt av­stån­det.

– Plöts­ligt var det ett hål och 15 000 män­ni­skor skrek när jag föll ner, sä­ger han till SVT Ny­he­ter.

En an­nan som rå­ka­de ut för obe­hag i sam­band med ”Allsång­en” var pro­gram­le­da­ren An­ders Pihl­blad, 49. Nå­gon vil­le så gär­na ha bra plat­ser fram­för sce­nen att de an­vän­de Pihl­blads namn för att re­ser­ve­ra fy­ra sto­lar. Nå­got som fick TV4-pro­fi­len att ilsk­na till.

”Fy­ra fals­ka ty­per, som sä­kert sjöng falskt ock­så, stal min iden­ti­tet för att få VIP-plat­ser”, skrev han på Instagram.

– Det är så otro­ligt krän­kan­de att nå­gon stjäl ens iden­ti­tet, sä­ger An­ders till Nö­jes­bla­det.

Pro­gram­le­da­ren San­naNi­el­sen, 32, har fått ta emot hård kri­tik un­der årets sä­song – hon har bland an­nat an­kla­gats för att ta för myc­ket plats.

”För be­dröv­ligt – San­na är i var­je bildru­ta, hon tar över var­je gästar­tist...”, skrev en lä­sa­re i Nö­jes­bla­dets li­ve­chat.

Men San­na själv har ta­git kri­ti­ken med ro:

– Jag är super­nöjd och jag kom­mer ab­so­lut in­te tän­ka att jag ska ta mind­re plats, sä­ger hon till Nö­jes­bla­det.

Foto: OLA AXMAN Foto: MAR­CUS ERIKS­SON

San­na Ni­el­sen, pro­gram­le­da­re för ”Allsång på Skansen”, tar lugnt på kri­ti­ken: ”Jag är super­nöjd”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.