Kal­la­des tjock av mot­spe­la­re

”Den en­da som fått mig att grå­ta un­der en in­spel­ning.”

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Stjär­nan från bland an­nat ”Kick-Ass”-fil­mer­na – Chloë Gra­ce Mo­retz, 20, be­rät­tar i en in­ter­vju i Va­ri­e­ty att hon blev kal­lad tjock av en man­lig mot­spe­la­re. Då var hon ba­ra 15 år, me­dan han var i 20-års­ål­dern och skul­le spe­la hen­nes kär­leks­in­tres­se i fil­men. – Den här kil­len som jag skul­le va­ra in­tres­se­rad av sa ”jag skul­le ald­rig dej­ta dig i verk­li­ga li­vet”, och jag ba­ra ”va?”. Och han sa ”ja du är för stor för mig” – allt­så, min stor­lek. Det är den en­da skå- de­spe­la­ren som nå­gon­sin fått mig att grå­ta un­der en in­spel­ning, sä­ger Mo­retz till Va­ri­e­ty.

– Jag var tvung­en att bi­ta ihop och gå till­ba­ka till in­spel­ning­en och låt­sas att han var den jag var kär i, och det var jät­tesvårt. Det fick mig att in­se att det finns en del rik­tigt hems­ka män­ni­skor där ute.

Ti­di­ga­re i år kri­ti­se­ra­de Mo­retz pr-kam­pan­jen för den eg­na fil­men ”Red sho­es and the 7 dwarfs”, en om­gjord Snö­vit­film, där hon gjor­de Snö­vits röst. Re­kla­men gick ut på att när Snö­vit fick på sig ett par rö­da pumps blev hon snygg, och med snygg me­na­des att hon blev smal.

”Jag är pre­cis li­ka upp­rörd och arg som alla and­ra, det här ha­de in­te jag el­ler mitt team god­känt”, twee­ta­de hon.

Fo­to: IBL

Chloë Gra­ce Mo­retz spe­la­de i ”Kick-Ass”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.