”Hon är helt för­kros­sad”

Elon Musk Am­ber He­ard:

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Te­slag­run­da­ren Elon Musk, 46, har gjort slut med skå­de­spe­lers­kan Am­ber He­ard, 31. Mil­jar­dären be­kräf­tar på Am­bers Instagram att det är slut, men hin­tar om att en åter­för­e­ning i fram­ti­den in­te är helt omöj­lig.

”Även om Am­ber och jag har gjort slut så är vi fort­fa­ran­de vän­ner, står varand­ra nä­ra och äls­kar varand­ra”, skri­ver han i en kom­men­tar och fortsätter:

”Di­stans­för­hål­lan­den där bå­da par­ter­na har in­ten­si­va ar­be­ten med många för­plik­tel­ser är all­tid svå­ra, men vem vet vad fram­ti­den bär med sig.”

Skå­de­spe­lers­kan själv har lagt upp föl­jan­de med­de­lan­de på Instagram:

”Även om vi har gjort slut så bryr vi oss väl­digt myc­ket om varand­ra och står fort­fa­ran­de varand­ra nä­ra. Tack för det fort­sat­ta stö­det, re­spek­ten och in­tegri­te­ten un­der den här svå­ra, och väl­digt mänsk­li­ga ti­den.”

Men en­ligt en käl­la till Daily Mail tar Am­ber in­te så lätt på upp­brot­tet.

– Hon är för­kros­sad. Det var hans be­slut. Han ha­de hört sa­ker om hen­nes be­te­en­de som han in­te gil­la­de.

Foto: INSTAGRAM Foto: IBL

Elon Musk kom­men­te­ra­de på Am­ber He­ards Instagram: ”Även om vi har gjort slut så bryr vi oss väl­digt myc­ket om varand­ra och står fort­fa­ran­de varand­ra nä­ra.” Mil­jar­dären och el­bil­sent­re­pre­nö­ren Elon Musk har av­slu­tat för­hål­lan­det med skå­de­spe­la­ren Am­ber He­ard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.