Be­grav­nings­ka­os i kung­a­hu­set

Prins väg­rar be­gra­vas bred­vid hust­run drott­ning

Klick! - - Kungligt -

Chock­be­ske­det att prins Hen­rik, 83, trot­sar tra­di­tio­nen och väg­rar lå­ta sig be­gra­vas bred­vid sin hust­ru drott­ning Mar­gret­he, 77, på den pla­ne­ra­de grav­plat­sen vid Roskil­de dom­kyr­ka har or­sa­kat stor upp­stån­del­se. In­ter­na­tio­nel­la me­di­er som CNN och New York Ti­mes upp­märk­sam­mar be­grav­nings­ka­o­set och Daily Mail kon­sta­te­rar att ”värl­dens gri­ni­gas­te kung­lig­het slår till igen” me­dan Va­ni­ty Fair skri­ver att prin­sen ”tar vre­den med sig i gra­ven”.

– Det är hon som gör mig till nar­ren. Jag har in­te gift mig med drott­ning­en för att be­gra­vas i Roskil­de, sä­ger den pen­sio­ne­ra­de prin­sen i en ex­klu­siv in­ter­vju i Se og Hør, gjord på hans frans­ka vin­slott Chä­teau de Cayx.

Hen­rik har i åra­tal luf­tat sin ils­ka över att han in­te kal­las för kung. Ef­tersom Mar­gret­he är re­gent och stats­chef och en dansk kun­ga­ti­tel räknas hög­re än ti­teln drott­ning får han dock nöja sig med att va­ra prins.

– Min hust­ru har be­slu­tat att hon gär­na vill va­ra drott­ning, och det är jag myc­ket glad för. Men som män- nis­ka ska hon ve­ta, att om en man och kvin­na är gif­ta så är de li­ka, sä­ger prins Hen­rik till Se og Hør.

– Min fru ger mig in­te den re­spekt som en van­lig hust­ru ska ge sin ma­ke.

Ho­vet be­kräf­tar att drott­ning­en har känt till ma­kens be­slut en tid.

– Det är ing­en hem­lig­het att prin­sen un­der många år har va­rit miss­nöjd med sin roll och den ti­tel han blev till­de­lad i den dans­ka mo­nar­kin. Det miss­nö­jet har un­der se­na­re år bli­vit stör­re och stör­re. Prin­sens be­slut om att in­te lå­ta sig be­gra­vas vid drott­ning­ens si­da är den na­tur­li­ga kon­se­kven­sen av att han in­te har bli­vit lik­vär­digt be­hand­lad i för­hål­lan­de till sin ma­ka, han har in­te fått den ti­tel och funk­tion som han öns­kat, sä­ger ho­vets kom­mu­ni­ka­tions­chef Le­ne Bal­le­by till Bil­led-Bla­det.

Prin­sens gra­vall­var­li­ga val har även gett ny fyr till de gam­la ryk­te­na om kung­lig äk­ten­skaps­kris.

– Det är in­te tal om nå­gon skils­mäs­sa, sä­ger Le­ne Bal­le­by.

Hen­rik själv för­säk­rar för Se og Hør att han och drott­ning­en hy­ser star­ka käns­lor för varand­ra.

– Vi äls­kar varand­ra, sä­ger prin­sen.

Hon ska ve­ta att om en man och kvin­na är gif­ta så är de li­ka.

Foto: STELLA PICTURES Foto: IBL Foto: IBL

Hen­rik och Mar­gret­he 1967. Pa­ret vid sitt frans­ka vin­slott Chä­teau de Cayx. ”Om hon vill att jag ska be­gra­vas med hen­ne får hon göra mig till kun­ga­ge­mål. Punkt! ”, sä­ger prins Hen­rik till Bil­led-Bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.